'
NAYVELILER

Asif Hacıyev

 Hacıyev Asif Abbas oğlu

 

 Asif Hacılı 3 aprel 1960-cı ildə Borçalı mahalının Sarvan kəndində anadan olub. 1977-ci ildə Bakı şəhər 246 saylı orta məktəbi, 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1982-1986-cı illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə taqım komandiri işləyib, Bakı şəhər Xətai rayon gənc müəllimlər şurasının sədri olub.1986-cı ildən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Gənc alimlər şurasının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olub. 
Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim işləyib.
1992-ci ildən Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kafedrasında dosent və professor vəzifələrndə  çalışmışdır. Ədəbiyyatşünaslığa giriş, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, rus ədəbi tənqidi tarixi, müasir rus nəsrinin poetikası, ədəbiyyatşünasliğın tarixi və metodologiyası fənlərindən mühazirələr və xüsusi seminarlar aparmışdır.
1987-ci ildə namizədlik, 1998-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. 2000 - 2014-cü illərdə Bakı Slavyan Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, 2014 - 2016-cı illərdə rektoru vəzifələrində çalışıb.

 Asif Hacılı ədəbiyyat nəzəriyyəsi, rus ədəbiyyatı tarixi, XX əsr Azərbaycan və rus bədii nəsrinin poetikası, rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri, mifologiya və folklorşünaslıq, türk epik və lirik folklor ənənəsi üzrə tədqiqatlar aparır, folklor və etnoqrafik materialların toplanması, tərcüməçiliklə məşğul olur, mətbuatda ədəbi-tənqidi məqalələrlə çıxış edir.

Mifopoetik təfəkkürün fəlsəfi-estetik məsələlərinə, bayatıların struktur-semiotik təhlilinə, müasir Azərbaycan və rus ədəbiyyatına, rus bədii nəsrində mifologizm və folklorizm probleminə, Qurani-Kərimin rus ədəbiyyatında bədii-fəlsəfi dərkinə aid monoqrafiyaların müəllifidir. Epik ənənələrin tarixi-poetik xüsusiyyətlərinə, milli şüurdakı etnopoetik konseptlərə, müasir ədəbi prosesə, avrasiyaçılığa dair məqalələri dərc olunmuşdur. Avrasiyaçılığa dair mətnlərin, XX əsr ədəbi manifestlərinin bir sıra nümunələrini tərcümə etmişdir.

Elmi yaradıcılığında Borçalı və Ahıska türklərinin folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri xüsusi yer tutur. 1986-cı ildən Borçalı və Ahıska türklərinin folklorunun  toplanması ilə məşğuldur. Ahıska türklərinin mifologiyasına, folkloruna, etnik tarix və etnoqrafiyasına həsr olunmuş kitabları türkologiyanın bu sahəsinə aid ilk sanballı əsərlər kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu sahədə tədqiqatlarından və topladığı folklor-etnoqrafik materiallardan ibarət məqalələri və kitabları Azərbaycanda və Türkiyədə dərc olunub.

Sağdan: Gürcüstanda türk mədəniyyətinin görkəmli
tədqiqatçısı prof.Şurəddin Məmmədli,
Ahıska Dövlət Universitetinin rektoru
prof. Merab Beridze, Asif Hacılı və türkoloq,
Ahıska Dövlət Universitetinin professoru Roin Kavrelişvili
Ahıskalıların 1944-cü il sürgününün 70 illiyinə dair
konfransda (Bursa, 2014, noyabr)

Borçalı türk folklorunun toplanması, tədqiqi və təbliğindəki xidmətlərinə görə Borçalı  İctimai Cəmiyyətinin Fəxri diplomu ilə təltif olunub.

Azərbaycanda və xarici ölkələrdə dərc olunmuş 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiyaların və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 50-dən çox monoqrafiya, elmi məcmuə, dərslik və s. elmi redaktoru, məsləhətçisi, rəyçisidir. 30-a qədər dissertasiya işinə opponentlik edib, bir çox doktorantın elmi rəhbəridir.

Moskva, Kiyev, Ankara, İstanbul, Roma, Drezden, Astana, Daşkənd, Aşqabad, Düşənbə, Tbilisi, Minsk, Sankt-Peterburq, Volqoqrad, Varna, Şumen, Bursa və başqa şəhərlərdə beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı olub, elmi məruzə və mühazirələrlə çıxış edib.

Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin Elmi-Redaksiya Şurasının üzvüdür.
Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin X və XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultaylarının iştirakçısı, XI Qurultayın "Beynəlxalq əlaqələr, Media və İnformasiya Texnologiyaları" komissiyasının katibi olmuşdur. Həmin qurultaylarda Borçalı və Ahıska türklərinin problemləri, xüsusən, milli maarif və mədəniyyət, repatriasiya məsələləri üzrə məruzələr etmiş, məruzələrin müddəaları qurultayların qərarlarında əks olunmuşdur."Borçalı" və "Qaraçöp" cəmiyyətlərinin idarə heyətinin üzvü, I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayının, Ahıska türkləri "Vətən" cəmiyyəti qurultaylarının iştirakçısı olub. Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumunun iştirakçısı, Dünya Azərbaycanlıları Xartiyasını hazırlayan işçi qrupunun üzvü olub.

Orta məktəblər və universitetlər üçün bir sıra proqram və dərsliklərin müəllifidir.

Təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəbləri ücün
"Ədəbiyyat" fənni üzrə kurrikulumun hazırlanması üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi işçi qrupunun sədridir.

Həmin məktəblərin 5-11-ci sinifləri üçün "Ədəbiyyat" fənni üzrə proqram və dərsliklərin hazırlanması üzrə Təhsil Nazirliyi müəlliflər qrupunun rəhbəri və dərsliklər kompleksinin elmi redaktoru və müəlliflərindəndir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik Şurasının Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsinin, Təhsil Nazirliyinin Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Koordinasiya Şurasının və Elmi-Koordinasiya Şurasının üzvü olub.

Respublikanın umumtəhsil məktəblərinin V-IX sinifləri ucun "Qiymətləndirmə Standartlarının təkmilləşdirilməsi" və "Umumi təhsil məktəblərində və ilk peşə-ixtisas təhsili muəssisələrində təhsilalanların qiymətləndirilməsi və yekun dovlət attestasiyasının aparılması Qaydaları" əsasında fənn muəllimləri uçun muvafiq təlimatların hazırlanması üzrə təlim rus dilində olan umumtəhsil məktəbləri uçun "Ədəbiyyat" fənni üzrə İşçi      qrupunun sədridir. 
Naxçıvan Dövlət Universiteti üzrə və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti üzrə (müəyyən fənlər üzrə) Təhsil Nazirliyi attestasiya və akkreditasiya komissiyalarının sədri olub.
Beynəlxalq konfransda (Moskva, oktyabr 2016)

Rus dilinə dəstək Beynəlxalq Pedaqoji Cəmiyyətinin (Moskva) təsisçilərindən biri və üzvüdür (2004). Bu cəmiyyətin Koordinasiya Şurasının (2004-cü ildən) və Ekspert-konsultativ şurasının üzvüdür (2006-cı ildən). Moskva Humanitar Pedaqoji İnstitutunun fəxri professorudur (2006).


Fəxri professor diplomunun təqdimetmə mərasimi
(Moskva, 2006)

Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi Rossotrudniçestvo təşkilatının "Dostluq və əməkdaşlığa görə" Fəxri nişanı (2014), Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqoji cəmiyyətinin (Moskva) "Müəllim adına sədaqət" medalı (2014), Rusiya A.S.Puşkin medalı (2016) ilə təltif olunmuşdur.


Türkiyə, Bursa, Ahıska türklərinin sürgününün
70 illiyi ilə əlaqədar elmi konfrans (2014, noyabr)


AMEA Folklor İnstitutu elmi-nəzəri seminarın sədri, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində və BSU nəzdində dissertasiya şuralarının üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Filologiya üzrə Ekspert Şurasının üzvü (2007-2011) kimi fəaliyyət göstərib. 

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində Folklorşünaslıq üzrə problem şuranın üzvüdür. 2011-2016-cı illərdə Bakı Slavyan Universiteti nəzdində D.02.071 Dissertasiya Şurasının sədri olub.

"Литературный Азербайджан", "Русский язык и
литература в Азербайджане", 
"Вестник МГЛУ" (Россия, Москва), "Научный диалог" (Россия, Екатеринбург), "Qarapapaqlar" (Gürcüstan) jurnallarının redaksiya şuralarının, "Filoloqun kitabxanası" seriyasının, "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri", "Elm və cəmiyyət" məcmuələrinin redaksiya heyətlərinin, Yakov Qoqebaşvili adına Gürcüstan Milli Pedaqoji Elmlər İnstitutunun "SAZRİSİ" ("Fikir") Elmi əsərlərinin (Tbilisi) Elmi-konsultativ Şurasının  üzvü olub və ya hazırda üzvüdür,  Avrasya Uluslar Arasi Araştirmalar Dergisinin (Türkiyə) Dış Temsilcisi və Hakemidir.
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi Elmi-bədii Şurasının üzvüdür.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.


ƏTRAFLI MƏLUMAT ÜÇÜN BAX:

http://asifhacili.tr.gg/
http://ahiskavatan.tr.gg/

Rus dilində bax:
Гаджиев Асиф Аббас оглы


 
== Kitabları ==  Epik ənənə və müasir bədii nəsr. Bakı: 1984

Qəribəm bu vətəndə. Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti. Bakı: 1992

Мифологизм и фольклоризм современной прозы. Б., 1993

Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. Б., 1997


Теория литературы. Учебное пособие. Баку, 1997 (соавтор)Axısqa türk folkloru. B., 1998Bayatı poetikası
. B., 2000


 

Ahıska türk folkloru. Ankara, 2001

Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. B., 2002


Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Б. , 2003

Литература. Учебник для 8 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2006

Литература. Учебник для 9 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2007

Qurani Kərim rus ədəbiyyatında. B., 2009

Axısqa türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, 2009Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası. 
B., 2010Axısqa türk folkloru. Bakı, 2010


Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası. B., 2011История и методология литературоведения. Б., 2011

 Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul,
Doğu Kütüphanesi, 2012Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Баку, 2012

Типология русской прозы рубежа ХХ  и ХХI веков.
Баку, 2012

Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. Bakı, 2014 
Ahıska türkləri: inanc dünyası. Bakı, 2014


Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı, 2014Urumlar: tarix və folklor. Bakı, 2014Axısqalı Şair Usta Mürtəz. Bakı, 2015
 Мифопоэтика русской прозы. 
Вторая половина ХХ века. – 
Саарбрюккен,
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018 XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi 
(xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar).
Bakı: AU, 2018, 340 s.


 
 
  


             История и методология литературоведения : 
учебно-методическое пособие / 
 — Саратов : Вузовское образование, 2019


 
M
ə
qalələri, tezisləri

 

1. «Koroğlu» dastanının morfoloji strukturu // «Elm və həyat», 1981, №1
2. Ozan sənətinin özünəməxsusluğu // «Azərbaycan müəllimi», 20.11.1981
3. Dünya ağacı moitvi Azərbaycan mifologiyasında // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1982
4. Устная эпическая традиция и развитие азербайджанской советской прозы // «Соц. реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. Тезисы докладов». Б., БГУ, 1984
5. Zaman və onun poetik-mifik qavrayışı // «Elm və həyat», 1985, № 10
6. Новый вклад в теорию слова // «Русский язык», 20.11.1986
7. «Gəlin rusca danışaq» // «Azərbaycan gəncləri», 25. 03.1986 (həmmüəllif: prof. М. Гасымов)
8. Внутренний мир произведения и художественный перевод // «Русский язык», 20.03.1987
9. Историческая преемственность литературного процесса и преподавание русской литературы в национальной аудитории.// Тезисы докладов республ. науч.-практич. конференции. – Б., БГУ, 1987
10. 80-ci illər: ədəbi tənqidin axtarışları // «Ədəbiyyat və incəsənət», 19.02.1988
11. Gəl dönəlim o yerlərə, arkadaş // «Ulduz», 1989, №7
12. Milli süjet konsepsiyası və poetik sistemin təkamülü // «Azərb. ədəb. tarixi poetikası», B., «Elm», 1989
13. Традиции русской классики как типологический контекст современной азерб. прозы / к интерпретации образа патологической личности/ // Проблемы интерпретации худож. произвед. в свете межнациональных связей. – Тезисы докладов межвуз науч. конф. 24-27 окт., Ташкент, 1989
14. О принципах анализа художественного мифологизма и фольклоризма современной советской литературы в свете исторической поэтики // «Творческая платформа сов. многонац. литературы». Тезисы докладов. Б., 1989
15. Образы патологических героев как выразители общечеловеческого и вечного в русской классической и современной советской литературе.// «Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века». Тезисы докладов всесоюзной научн. конф. 11-14 сент. Грозный, 1989
16. «Kitabi-Dədə Qorqud»da insan və tale» // «Folklor və mədəniyyət». Gənj filoloqların Vl resp. konf. mat-rı. B., Elm, 1990.
17. Некоторые предпосылки изучения проблемы автора в аспекте фольклорно-литературных связей /на мат-ле совр. сов. прозы/. // «Языковые контакты и литер. связи». – Тезисы докладов. – Б., АПИРЯЛ,1990
18. Проблематика современной писательской критики Азербайджана /Анар, Ч.Гусейнов, Эльчин/. // «Писатели как критики. Материалы Вторых Варзобских чтений» - Душанбе, 1990 (Ф.Наджиева, М.Мамедов)
19. О проекте Программы по русской литературе для азербайджанских средних школ /IХ-Х кл./. // РЯЛАШ, 1990, № 2 (С.Нуриев, М.Мамедов)
20. Mesxet türklərinin folkloru /Qərib quşlar ötəndə/ // «Türk dünyası araşdırmaları» /Türkiyə/ 1990, lV (65)
21. Sonsuzluq yolçuları // «Azərbaycan», 1990, № 6
22. Qəriblik nəğmələri // «Azərbaycan türkləri» /Türkiyə/, 1990, №2
23. Axısqa türklərində ağac və su kultları // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №1
24. Axısqa türklərində mətbəx və geyim – kuşam kültürü // «Erciyəz» /Türkiyə/, 1991, №8
25. 80-ci illər ədəbiyyatı haqqında // «Azərbaycan», 1991, № 3
26. Axısqa türklərinin tarixi // «Ulduz», 1991, № 8
27. Axısqa türk folkloru // «Milli folklor» /Türkiyə/, 1991, № 9
28. Qafqazda türk cümhuriyyətləri// «Ədəbiyyat qəzeti», 01.04.1991
29. Мифологизм и фольклоризм современной советской прозы в свете исторической поэтики // «Вопросы теории и истории многонациональной литературы» - Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1992
30. Принципы и значение спецсеминара по проблеме «Фольклор и литература». // «Пути совершенствов. профес. подготовки учителя-русиста в педвузе» - Тезисы докладов - /15-16 окт/. Б., АПИРЯЛ. 1992
31. Архетипические смыслы в современной реалистической прозе // «Актуальные вопросы изучения художественного текста и его перевода» - Тезисы докладов - /22-23 окт./. Б., АПИРЯЛ, 1992
32. Художественный фольклоризм как общетипологическое явление в современной прозе // «Актуальные проблемы изучения литературных связей и художественного перевода». – Тезисы докладов – /19-21 мая/. – Б., Изд-во АГУ, 1992
33. Axısqa türklərinin xalq təqvimi // «Türk kültürü» /Türkiyə/, 1992,№ 3
34. Müasir poeziya /sorğu/ // «Azərbaycan», 1993, № 1-2
35. Мифологизм и фольклоризм композиционного мышления в современной художественной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1993
36. Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Milli folklor. Türk dünyası folklor dergisi, Ankara, 1993, Sayı 18 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)
37. Ahıska türklərinin örf ve adetleri // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, Erzurum, 1994, Sayı 1 (Türkiyə) (Aktaran: Habib İdrisi)
38. Символика дома в современной прозе // «Вопросы теории и истории литературы». – Б., Изд-во АПИРЯЛ, 1995
39. Архаические модели мира в современной прозе /художественное время и пространство/ // Сборник трудов, посвященный 50-летию АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова. - Б., Мутарджим, 1996
40. Библейско-коранические мотивы в современной художественной прозе /легенда об Иосифе-Юсуфе Прекрасном // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996
41. Мифологическое мышление в современной прозе /метаморфоза/ // Вопросы филологии /Сборник статей/ - Вып. П. – Баку, Мутарджим, 1996
42. Мифологический генезис традиционных тюркских сюжетных циклов // «Проблемы изучения гуманитарных наук на совр. этапе». Тезисы докладов /февраль, 1997/, АГИЯ, Баку, 1997
43. Bayatılarda subyekt və adresat tipləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. I buraxılış. B., Mütərcim, 1997
44. Türk şerində vurğunun rolu // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası tematik məcmuə.LI buraxılış. B., Mütərcim, 1997
45. Литературный процесс // Теория литературы. Учебное пособие. Б., Мутарджим, 1997
46. Полезное учебное пособие по русской ли¬тературе для студентов-филологов // Русский язык и литература в Азербайджа¬не, 1997, № 4
47. Yaşıl ada – Kıbrıs doğmalığı // «Mütərcim», 1997, №4
48. Предисловие к книге Б.Мусаева «Азерб. лиг-ра XX века » (1 часть) // B., «Mütərcim», 1997
49. “Qurani – Kərim”də kitab və ləfz // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Ali məktəblərarası resp.Elmi konf. Məruzə və bildirişləri.Tezislər. B., Mütərcim, 1998
50. Bayatılarda poetik modelləşdirmə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. IV buraxılış, B., Mütərcim, 1998
51. Новаторская книга // «Azərbaycan müəllimi», 12.02.1998.
52. Etnik coğrafiya və milli özünüdərketmə // Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq elmi kollokvium tezisləri.21-24 aprel 1999, Qərb UN-ti, AEA, B., 1999
53. Ethnic geography and national self-consciousness // National Consciousness. Proposals of international scientific colloquium. April 21-24 1999, Western University, ASAR,B,1999
54. ”Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllif və yaranma dövrü haqqında mülahizələr.// "Dədə Qorqud-1300" “DQ” eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konf-ın materialları M.F.Axundov ad. APRDƏİ/28-29 sentyabr 1999/, B., Mütərcim, 1999
55. Dəyərli tədqiqat: Füyüzat ədəbi məktəbi // "Müətrcim", 1999, №4
56. Ensiklopedik lüğət və ədəbiyyatşünaslıq qayğıları // «Ədəbiyyat qəzeti», 30.07.1999
57. Nəsrin çevrəsində // «Rezonans», 18-24. 12.1999.
58. Предисловие к книге Б.Мусаева «Азербайджанская литература XX века» // В., Müətrcim, 2000
59. «KDQ»da müəllif təfəkkürü və tarixi proses // «Mütərcim», № 2, 2000,
60. Жанровый синкретизм в современной про¬зе //«Дидактические проблемы образования». Материалы межд. конф. Тбилиси, 2000
61. Alim ömrü // «Ədəbiyyat qəzeti», 10.03.2000
62. Географичекий образ родной земли у азер¬байджанских тюрков (сравнительные на¬блюдения по этнической психологии). «Азербайджан и азербайджанцы», № 5-6, 2001
63. Məsafədən təhsilin kommunikativ-metodik məsələləri. “Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan “Distant” (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik tezisləri”.Bakı, ADİU,2001
64. Əməlisaleh insan, cəfakeş alim // M.Qocayev “Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi” // Bakı, 2001
65. Bədii təkamüldə şifahi və yazılı mətn tipologiyası // “Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında”(respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001-ci il), B., Elm, 2001
66. Трагедия личности в романе Ю.Самедоглу «День казни» //«Наука верней золотой поруки,..». Сб.статей к 60-летию проф. М.К.Коджаева, БСУ, 2001
67. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd obrazı // «Восток и Запад»: Типология и диалог культур. Мат. научн. конф. «Восток и Запад» (15-18 ноября 1999 г.), Б., БСУ, 2001
68. Поэтический мир произведения и художе¬ственный перевод. // Тезисы научно-методической конференции «Художественный перевод: теория, практика, преподавание», Б., БСУ, 2002.
69. Mifopoetik ənənədə dünya ağacı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,XI, B.,Səda,2002.
70. Zamandan əvvələ (türk şüurunda ilk zaman anlayışı) //“Dünya Azərbaycanlıları”, 2002, № 1
71. “Dədə Qorqud Kitabı”: epik təfəkkür və tarix // “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu, 2 (3), В., 2002
72. Azərbaycan türklərində coğrafi yurd duyğusu // “Çıraq”, №1,2002.
73. Проблема жизни и смерти в современной русской прозе (А.Ким. «Лотос») // “Müdriklik yollarında”, prof. Y.İ.Rüstəmovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. B., BSU, 2002
74. Gümüş dövr poeziyasının ecazkar aləmi // K.Abdulla.Kədərli seçmələr. B.,2002 (A.Məmmədli)
75. Fransız romanı XX əsrdə // «Yeni Azərbaycan», 14.04.2002
76. “Kədərli seçmələr”, yaxud ali həqiqət axtarışı // «Yeni Azərbaycan», 06.09.2002
77. Мифологизм авторского сознания в современной азербайджанской прозе // Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен (Болгария), Изд-во ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003.
78. Новая программа – требование дня // РЯЛА, № 1, 2003
79. «Остаться с самим собой» (Человек и при¬рода в творчестве В.Астафьева) // “Tağıyev oxuları”. Ənənəvi beynəlxalq konfrans.B., BSU,2003
80. Инонациональные стили русской прозы // РЯЛА, №2, 2003
81. «Другая жизнь и другие люди» (Человек и история в повестях В.Распутина) // «Актуальные проблемы изучения гу¬манитарных наук». Вып. 2. Б., «Мутарджим», 2003.
82. “Koroğlu” dastanının morfoloji strukturu // “Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı № 65, iyul, 2003
83. Мир как школа («Ночь после выпуска» В. Тендрякова) // «Актуальные проблемы изучения гу¬манитарных наук». Вып. 3. Б., «Мутарджим», 2003
84. Ədəbi məclislərin tarixi-tipoloji tədqiqi // “Mütərcim” №3-4, 2003.
85. «... и нет ничего нового под солнцем» («Привычное дело» В.Белова) // “Kamillik zirvəsinə doğru”. – В., 2003
86. Çağdaş folklor yaradıcılığının tipologiyası və poetikası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIV, B., Səda, 2003
87. XX əsrin ədəbi salnaməsi (İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat) // «Ruh», 03.2003. № 1
88. Futurizm // «Ruh», 05.2003, № 11
89. Dadaizmin // «Ruh», 06,2003, № 13
90. Postmodernizm // Səhifələr, № 10, 20-27.07.2004
91. Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 1 1 , 27 iyul-3 avqust, 2004
92. Ədəbiyyatda sosiallıq // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
93. Simvolizm // «Səhifələr», 31 avqust-sentyabr,2004
94. Məşriqdən məğribə: sivilizasiya və mədəniyyət // «Səhifələr», 7-14 sentyabr, 2004
95. O sizə ansızın gələcəkdir (apokalipsis və incəsənət) // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004
96. Dahilik və dəlilik // «Səhifələr», 21-28 sentyabr, 2004
97. Sürrealizm // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004
98. Ekspressionizm // «Səhifələr», №3, 1-07.06.2004
99. Akmeizm // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004
100. Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti (dini-fəlsəfi tənqid) // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004
101. “Bu da bir həyatdı oynadıq onu” (Oyun və sənət) // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004
102. Modernizm // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
103. Русская проза второй половины XX века. Аспекты мифопоэтики. // «Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвященной итогам плановых научных работ сотрудников БСУ». - Б., Изд-во «Китаб алеми», 2004.
104. Концепция ума-глупости в творчестве В.Шукшина // Актуальные проблемы изучения гума¬нитарных наук. В.1, Б., 2004
105. Turan psixoloji tipi və ortaq türk mədəniyyəti // «Tağıyev oxuları», В., 2004
106. Axıska türklərinin folkloru və çağdaş sosial yaşamı (ing. dililndə) // Folklor və etnoqrafiya, 2004, №1.
107. Фольклорно-литературный синкретизм современного устного творчества и жанро¬вые трансформации в прозопоэтической традиции.// «Elm və cəmiyyət», I buraxılış, В., 2004
108. От редактора // Б.Мусаев. Азербайджанская литерату¬ра XIX века. Б., 2004
109. Avrasiyaçılıqda türklər // «Mütərcim», 1-2, 2004
110. “Kitabi-Dədə Qorqud”da epik norma və insan taleyi // “Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları”. Uluslararası simpozium, 6-7 may, 2004.Bakı, Qafqaz Universiteti, 2004
111. Etnik-coğrafi təsəvvürlərdə Azərbaycan obrazı // «Dirçəliş», №78-79, 2004
112. Образ дома в современной художествен¬ной прозе // BSU Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyat seriyası.№ 1, В., 2004
113. "Dədə Qorqud kitabı": Epik təfəkkür və tarix // Dədə Qorqud. - 2004. - №2.
114. Coğrafi mühit və türk poetikası // «Dədə Qorqud», 2004, № 3.
115. Современный фольклор месхетинских (ахысгинских) турок. // 50 години специалносг тюркология в Софийския Университет» Свети Климент Охридски». Юбилеен сборник. София, 2004
116. Əgər Bakını görməmisənsə // «Ədəbiyyat qəzeti», 07.05.2004
117. Cəhd və hüquq // Ekspress, 5 oktaybr 2004
118. Русский язык в современном Азербайджане // Азербайджан и Россия: исторический диалог. – Москва, Изд-во РАГС, 2004, с.174-178.
119. Heydər Əliyev və diaspora quruculuğu // “Heydər Əliyev: qəlblərdə yaşayan ömür”. B., 2004, s.10-17.
120. Coğrafi mühit və milli mənlik şüuru // «Xəzər» 2 iyun 2005
121. Milli şüurda zaman və tarix // «Xəzər», 11 iyun 2005
122. Milli mədəniyyətimizdə söz və kitab anlayışları // «Xəzər»,25 iyun 2005
123. Пространство и национальное самосозна¬ние // «Каспий», 02. 07. 2005
124. “Yarıçıq əlyazma”nın bütöv müzakirəsi // «Ulduz», № 1,2005
125. Ahıska türklərinin folklorunda rus zülmünü anlatan motivlər // «Bizim Ahıska» (Ankara), s.2, ocak-mart,2005
126. Мифологическое мышление в совре¬менной азербайджанской прозе. // «Киргизская государственность», Бишкек, 2005
127. Предисловие // А. Кязимова. Архетипы в поэтике русской прозы. Б., 2005
128. Мифологема «слово и безмолвие» в прозе В.Маканина // «Elm və cəmiyyət», B., “Kitab aləmi”, 2005
129. Axıska türklərinin qədim taixinə dair // “BSU Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası”, 2005, № 1-2
130. Dindirir əsr bizi (Milli şüurda ziyalı şəxsiyyəti və cəmiyyət) // “Xəzər”, 23 avqust 2005
131. О методологии учебников по русской литературе для национальных школ в современном социо-культурном контексте // Русский язык без границ. Сборник материалов по итогам Международного совещания. Москва, 12–16 апреля 2005 г. Москва: Издательский дом «Этносфера», 2005.
132. Русский язык – язык Пушкина и Есенина // Журнал "Этносфера" (Москва), 2005, №12 (87)
133. Проблема жизни и смерти в повести А.Кима «Лотос» // Актуальные проблемы философии и филологии. Самара, 2006, с.94-101
134. Bizim Ahıskaya mektub // “Bizim Ahıska”, № 5 (mayıs), 2006
135. Bayatıların poetik semantikası // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab.Б.”Elm”, 2006
136. От редактора // Э.Магеррамов. Поэзия Г.Арифа в русских переводах. Б., 2006
137. Тезисные заметки о типологии русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков // Актуальные проблемы языка и литературы. Сборник тезисов и статей. Баку, ВСУ, 2006, 6 стр.
138. Ахалцихские турки: история, этнография, фольклор // “İrs - Наследие”, 2007, №2 (26); http://irs-az.com/new/pdf/201211/1353657995306872081.pdf
139. Seçimin morfologiyası və ya göy üzü teatr pərdəsi kimi. // “525-ci qəzet”, 10.11.2007
140. “Quran-i – Kərim” motivləri rus poeziyasında // “Mütərcim”, 1/2, 2007
141. Postmodernizm // “Tənqid.net”, 2007, 7
142. Türk dünyası: gələcəyimiz birliyimizdədir // «Azərbaycan və dünya», yanvar, №1, 2008
143. Турки – ахыска: возвращение на родину // «Из», №1(2), 2008
144. Ahıskada sənaye və ticarət // “Bizim Ahıska”, №10, 2008 (Türkiyə)
145. Русский язык в новых независимых государствах: реалии и ирреалии // РЯЛА, 1, 2008
146. Ön söz // L.Şimşəkov.Sürgün xatirələri. B., 2008
147. Ön söz // Bizim Konstitusiyamız. İnşa müsabiqəsinin yekunları. B.,2008
148. Азербайджанский язык // Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008, с.6-8
149. Молчание как объект мифопоэтики в прозе В.Маканина // Современные исследования в области гуманитарных наук. Сборник научных статей. М., 2009
150. Метаморфозы демонической канцелярии // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. 1-2 (63). Екатеринбург, 2009
151. Rus ədəbiyyatında İstanbul // Mütərcim, 2009, 1.
152. İmam Şamil: üləma, sərkərdə, şair // “Mütərcim”, 2010, 1
153. Etnik coğrafi təsəvvürlərin azərbaycanşünaslıq araşdırmalarında rolu // “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010”, B., 2010
154. Метаморфозы демонической канцелярии (фантасмагории А.Кима и В.Орлова) // Сборник научных трудов ученых Московского городского педагогического университета и Бакинского славянского университета. М., МГПУ, 2010
155. Gözlənilməzliyin poetikası və yaxud İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğuru // “Ədalət”, 19 iyun 2010
156. Axtardığımız insan: professor Nizami Tağısoy // Nizami Tağısoy: bir ömrün rapsodiyası. B., 2010
157. «Безумие без безумного» (к мифопоэтике чудиков В.Шукшина) // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Minsk, 2010; Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Баку – Мiнск - 2010. №1, s.104-114.
158. 164. Bu derginin her bir sayısı hakikaten bir eserdir // “Bizim Ahıska”, 2010, №20 (Türkiyə)
159. Mədəniyyətimizin fenomenal hadisəsi // “525-ci qəzet”, 11.12.2010
160. “Millət deyə alışıb, Vətən deyə ölərmiş” // “Varlıq”, 2 mart 2010 (Tbilisi)
161. О концепции учебников по русской литературе для национальных школ в современных условиях // Вучоныя записки. Сумеснае выданне. БСУ, БДПУ. Мiнск-Баку, 2011. №2; “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə nəşri. Minsk- Bakı, 2011. № 2, s.12-18.
162. Hatıralarda Ahıska Yurdu – 1 // “Bizim Ahıska”, Bahar 2011, sayı 22, s.31-35 (Türkiyə)
163. Hatıralarda Ahıska Yurdu – 2 // “Bizim Ahıska”, Yaz 2011, sayı 23, s.12-18 (Türkiyə)
164. İmam Qazi Məhəmməd: üləma, sərkərdə, şair // Mütərcim, 2011, №1, s.107-112
165. “Qarapapaqlar” jurnalının 50-ci sayına arzularım // “Qarapapaqlar”, 2011, 9 (51)
166. “Yarımçıq əlyazma”: cəhd və hüquq // Tənqid.net. №8 (2011), s.73-77
167. О иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования) // Ali təhsil və cəmiyyət. Elmi-metodik jurnal. B., 2012, № 1
168. О методологии изучения современной русской прозы в аспекте мифопоэтики // “Elmi əsərlər” Bakı Slavyan Universiteti və Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin birgə nəşri.. № 1, Bakı-Poltava, 2012, s.79-90; Ученые записки. Спильне видания. БСУ, ПУЕТ. Баку – Полтава - 2012. №1, s.79-90.
169. Vəzir Muxtarın ölümü: müsəlman fanatizmi, yaxud erməni fitnəsi // “Mütərcim”, 2012, 1-2.
170. Иноязычное образование в современном социокультурном контексте: вопросы истории и методологии // Elmi əsərlər (Bakı Slavyan Universiteti və Ural Federal Universitetinin birgə nəşri); Ученые записки (Совместный выпуск БСУ и УФУ)
171. Modernizm haqqında bir neçə söz // “Tənqid.net”, № 9 (2012)
172. “Şair və rəssamın savaşı: “İosif Stalin və Adolf Hitler”” // http://kulis.az/news/8876 (2014)
173. Об иноязычном образовании в современных условиях (в контексте русскоязычного образования в Азербайджане) // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. № 1 (48). Москва, 2015, с.15-26.
174. Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 Nisan 2014. Giresun. Türkiye, 2015
175. “Kitabi-Dədə Qorqud”da normativ və fərdi davranış // Epos və etnos: Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium”. Materiallar, Bakı, 12 noyabr 2015-ci il, s.5-9.
176. Ədəbi mərhələnin və şəxsiyyətin portreti: qəribə adamın xatirələri //“Mütərcim”,45, 2015;
http://manera.az/edebiyyat/1822-qeribe-adamin-xatireleri-professor-asf-hacyev-yazir-_manera.html
177. 185. Eski Devir Rus Edebiyatında Türkler ve İslâm // Yeni Türkiye, sayı 74, temmuz – aralık 2015, s.207-222
178. Предисловие // Русский фольклор Азербайджана. – Б., 2015
179. Dədə Qorqud Kitabı: ləfsdən kitaba keçidin poetikası // Milli zəka, oktyabr-dekabr 2015, s.48-58
180. Orta əsrlər türk və german-skandinav eposunda arxetipik paralellər (dünya ağacı) // "Şərq - Qərb - 2". Bakı, 2016, s.9-16
181. Xalqa bəxş edilən ömür // Dahi rəhbər, aprel-may 2016
182. Xalqımızın ulu öndəri // Qəti söz, xüsusi buraxılış 2016
183. Saflıq və bütövlük örnəyi // Hər kəs üçün yaxşı – Arif Əmrahoğlu. Bakı, 2016
184. Ön söz: Ukraynalı İvan Pavlinin Azərbaycan dilində yazdığı əsər: Zaxariyanın sevdiyi şeir // http://manera.az/edebiyyat/3797-van-pavliy-zaxariyanin-sevdiyi-sheir.html, 17.03.2017
185. Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджанской Республике // Научный диалог. – 2017, №2, с. 235-255. (Россия, Екатеринбург) // // http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/256/235-255_Gadzhiev_ND_2017_2.pdf
186. Русскоязычие как компонент поликультурного образования в Азербайджане // https://azeri.today/articles/3643/ 17.03.2017
187. Асиф Гаджиев: «В Азербайджане русский язык - один из элементов национальной духовности, культуры и образования» //http://aze.rs.gov.ru/ru/news/9570 (17 марта 2017 г.)
188. Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: реалии и перспективы развития // «Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. – Москва, 2017. №1(52). – с.28-44.
189. Avrasiyaçılıqda türklər və slavyanlar // http://manera.az/edebiyyat/4157-asif-hacili-avrasiyachiliqda-turkler-ve-slavyanlar.html (5.06.2017
190. Avanqard ədəbi hərəkatı // http://manera.az/edebiyyat/4182-asif-hacili-avanqard-edebi-herekati.html (12.06.2017)
191. Ultra ədəbi cərəyanı // http: //manera.az/edebiyyat/4208-asf-hacl-ultra-edeb-cereyan.html (17.06.2012)
192. Dadaizm ədəbi cərəyanı... // http://manera.az/edebiyyat/4245-dadaizm-edebi-cereyani-manifestler.html (27.06.2017)
193. Ekzistensializm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/4263-professor-asif-haciyev-ekzistensalizm-edebi-cerayani.html (03.06.2017)
194. Artizm ədəbi cərəyanı //http://manera.az/edebiyyat/4285-profasif-hacili-artizm-edebi-cereyani.html (10.06.2017)
195. Neoqonqorizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/4318-prof-asif-hacili- neoqonqorizm-edebi-cereyani.html
196. “Yeni tənqid” hərəkatı // http://manera.az/edebiyyat/4346-prof-asif-hacili-yeni-tenqid-herekati.html
197. “Klarte” ədəbi qrupu // http://manera.az/edebiyyat/4379-prof-asif-hacili-klarte-edebi-qrupu.html
198. Ölüm və mədəniyyət // http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html (07.08.2017)
199. O sizə ansızın gələcəkdir: apokalipsis və mədəniyyət //http://manera.az/edebiyyat/4466-prof-asif-hacili-o-size-ansizin-gelecekdir-apokalipsis-ve-medeniyyet.html
200. Strukturalizm və poststrukturalizm // http://manera.az/edebiyyat/4512-profasif-hacili-strukturalizm-ve-poststrukturalizm.html
201. Образование на русском языке в Азербайджанской Республике: вопросы методологии и методики // Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Баку, май 2017
202. Oyun və mədəniyyət // http://manera.az/edebiyyat/4559-profasif-hacili-oyun-ve-medeniyyet.html
203. Ay işığı adamları (rus dini-fəlsəfi tənqidi) // http://manera.az/edebiyyat/4604-profasif-hacili-ay-ishigi-adamlari.html
204. Sirdən çıxıb sirrə qayıdanlar: ədəbiyyatda gerçəkçilik və realizm //
http://manera.az/edebiyyat/4698-prof-asif-hacili-sirden-chixib-sirre-qayidanlar.html
205. Образование на русском языке в современном Азербайджане // Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. Баку, 27-30 сентября 2017 года
206. Şozizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5045-profasif-hacili-shozizm-edebi-cereyani.html
207. Futurizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5111-profasif-hacili-futurizm-edebi-cereyani.html
208.Simvolizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5260-senet-eserleri-ebediyyete-yariachilmish-qapilardir.html
209. Akmeizm ədəbi cərəyanı // http://manera.az/edebiyyat/5358-profasif-hacili-akmeizm-edebi-cereyani.html (2017)\
210. Bədii yaradıcılığın gender aspektləri və feminist tənqid // Gender problemi və müasirAzərbaycan. Respublika elmi konfrnsının materialları. 25.11.2017, Bakı, AU, 2017, s.18-22
211. Garipliğin Şiiri Yahut Gülahmet Şahin’in Şiir Dünyası // Bizim Ahiska, sonbahar, 2017, sayı 48
212. Azərbaycan multikulturalizmi və ədəbiyyat // Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Bakı, AU, 2018, S.27-33 
213. Ahiskali Âşik Mehemmed Sefilî // Bizim Ahıska, Bahar 2018, sayı 50 // http://www.ahiska.org.tr/wp-content/uploads/50-6.pdf
214.Ahiskali Şair Usta Mürtez // Bizim Ahıska, Yaz 2018, 51. sayı
215. Şərəfli ömür yolu // M.Allahmanlı, T.Qəni. Şirvan vurğunu, yollar yorğunu. B., 2018
216. Dəyərli tədqiqat: ön söz // Atəş Əhmədli. Ənənəvi söyləyicilik sənəti (Şirvan folklor örnəkləri əsasında). Bakı, 2018
217. Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели мультикультурализма // Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. С.39-47
218. Türk Sevdalısı: Bizim Yunus Zeyrek // Bizim Ahıska, Sonbahar 2018, 52. sayı
219. Ahıskalı Şair Cabir Xalid’in Sanat Dünyası // Bizim Ahıska, Kış 2019, sayı 53, səh. 27-29
220. “Bu şairlux nə hekmətdür”, yaxud Ahıskalı Şair Cabir Xalidin əqidə və
sənət dünyası // Cabir Xalid. Axısxa nəğmələri. İstanbul, 2019 (kitaba ön söz)
221. Azerbaycan’da Ahıska Türkleri Yazarlar Birliği // Bizim Ahiska, Bahar-yaz 2019, 54-55 sayı, səh. 13-15.
222. Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология
выселенческого фольклора ахалцихских турок // Программа и тезисы  XXVII Международной научной конференции «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года, Москва.
221. Qafqaz əsirliyindən Qafqaz sevgisinə // "Tamilla Əliyeva. Qafqaz 
müharibəsi rus ədəbiyyatında. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı. Bakı 
2019" kitabına ön söz, s. 4-8.

222. Русскоязычное образование в контексте азербайджанской модели
мультикультурализма: вопросы языковой политики, методологии и 
практики // Международный конгресс «Языковая политика стран 
Содружества Независимых Государств» (Минск, 2–4 декабря 2019 г.) : 
Сборник тезисов. - Москва : Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина, 2019. - 230 с. С. 31-33.
223. Asif Hacılı. Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // Sürgünün 75. Yılında 
Ahıskalı Türkler” 16-17 Kasim 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2019. 
224. Фольклорно-литературный синкретизм и жанровая типология 
выселенческого фольклора ахалцихских турок // Вопросы тюркской 
филологии. Выпуск XIII: материалы Дмитриевский чтений / отв. ред. 
М.М. Репенкова, Е.А. Оганова ; ред. О.Н. Каменева, Е.М. Напольнова, 
А.В. Чиврикова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т. стран 
Азии и Африки. – М. : Издательство МБА, 2020. – 431 с. – С. 292-313
225. Ahıska Türkleri Azerbaycan’da // “Sürgünün 75.Yılında Ahıskalı
Türkler” - Hasret kokan yurdumuz. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsiçi Esenler / İSTANBUL, 2020, s.242-251
226. Тюркский стиль русскоязычной прозы второй половины ХХ века:
вопросы сравнительной поэтики и исторической типологии // 
Программа и тезисы XXVIII Международной научной конференции
«Дмитриевские чтения». Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 2 октября
2020 года, Москва. – C. 62
227. Вопросы преподавания русской литературы в условиях онлайн-
образования в Азербайджанской Республике // Русский язык в 
современном онлайн-образовании: Сборник материалов 
международной научной онлайн-конференции/ Под ред. В.И. 
Супруна. – Волгоград: Издательство ООО РА «Фортесс», 2020. – 412 с. 
– C..169-179
228. Rəsad Məcidin qələmsiz yazdıqları və ya şəbəkə ədəbiyyatımızın ilk 
nümunəsi! // "Ədəbiyyat qəzeti", 26.12.2020, s.24-25

229. Yetmişi aşırdın, yüzə nə qaldı: Ahıskalı Şair Cabir Xalidin yubileyinə //
525-ci qəzet, 22 yanvar 2021-ci il. s. 11
230. Современная русская сетевая литература //
«Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. 2020. №4 (62) 
2020. — c.104-133


Müəllifi olduğu dərsliklər, vəsaitlər, proqramlar1. Мифологизм и фольклоризм в современной прозе. Учебное пособие. – Б., Изд-во АПУ, 1993.
2. Теория литературы. Учебное пособие. – Б., Мутарджим, 1997 (соавтор).
3. Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Учебное пособие. – Б., Изд-во «Китаб алеми», 2003.
4.Типология русской прозы 1990-х годов. Программа лекционного курса. Баку, 2003
5. Русский постмодернизм. Программа лекционного курса. Баку, 2003
6. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. А. Гаджиев, Т. Г. Джафаров, И. М. Джарчиева, Р. А. Исаева; науч. ред. А. Гаджиев. – Баку: XXI-YNE, 2006, 2010, 2012 (соавтор и научный редактор).
7. Литература: Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.Гаджиев, А.Гаджиев, Г.Гулиев и др.; Научный ред. А.А.Гаджиев. – Баку: XXI-YNE, 2007 (соавтор и научный редактор).
8. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (mühazirə tezisləri). – B., Mütərcim, 2011.
9. История и методология литературоведения (тезисы лекций). – Б., Мутарджим, 2011.
10. Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Учебное пособие. – Баку: Мутарджим, 2012.
11. Типология русской прозы рубежа ХХ и ХХI веков. Учебное пособие. – Баку: Мутарджим, 2012.
12. Программа курса «Практикум по литературе» /составитель/. Б., АПИРЯЛ им. М.Ф. Ахундова, 1992/1993 уч. г.
13. Программа и методические указания по курсу «Практикум по литературе» // «Программы по кафедре теории лите¬ратуры», Б., БСУ, 2002.
14. Программа курса «Ведение в литературо¬ведение» // «Программы по кафедре теории литерату¬ры», Б., БСУ, 2002. (соавтор: Х.А.Касимова)
15. Программа по литературе для V-XI классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. Утверждено МО АР. Б., 2006 (руководитель группы и соавтор)
16. Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası (fənn proqramı). B., Mütərcim, 2010
17. История и методология литературоведения (программа курса). Б., Мутарджим, 2010
18. Образовательная программа (куррикулум) по Литературе для общеобразовательных школ с русским языком обучения. (V – XI классы). Министерство образования Азербайджанской Республики, Институт проблем образования Азербайджанской Республики. Баку, 2013 (председатель рабочей группы) http://kurikulum.az/images/kurikulumTam/edebiyyatrus.pdf
19. Maarifçi-tənqidi realist ədəbiyyat. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof. Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018. 
20. Ümumtürk ədəbiyyatı tarixi. Ali təhsilin magistratura pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
21. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin birinci yarısı). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
22. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsr). Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
23. Ədəbi tənqid tarixi. Ali təhsilin bakalavr pilləsinin “filoloq” ixtisası üzrə fənn proqramı. Tərtibçi: prof.Asif Hacıyev, redaktor: dos.Ülviyyə Rəhimova, rəyçi: prof.Qorxmaz Quliyev. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2018.
24. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Dərs vəsaiti. Bakı: AU, 2018, 340 s.
25. Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика : учебное пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019
26. История и методология литературоведения : учебно-методическое пособие / — Саратов : Вузовское образование, 2019


Redaktoru və rəyçisi olduğu

dərsliklər və

elmi-metodik vəsaitlər


1. М.К.Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» - Б., 1991 (рецензент)
2. С.Ш.Нуриев. Творчество Ф.М.Достоевского 1940-х годов (системно-структурный анализ). Учебное пособие. – Б., 1991 (рецензент)
3. Э.Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению в литературоведение» (на материале рассказов А.П.Чехова). – Б., 1997 (рецензент)
4. Н.Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной литературы». Б., 1999 (рецензент)
5. Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века (I часть). – Б., 1997 (редактор)
6. Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века – Б., 2000 (редактор)
7. «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. – B., 2002 (məsul redaktor)
8. Б.А.Ахундова. Программа курса «Теория литературы». – Б., 2002 (рецензент)
9. Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). Сост. К.Гаджиев». Б., 2003 (рецензент)
10. Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 март 2004 г.). Москва, Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).
11. Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004 (редактор)
12. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi - V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).
13. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
14. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
15. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
16. Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Учебное пособие. Б., 2006 (рецензент).
17. Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
18. Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
19. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI. УНЕ, 2006 (научный редактор)
20. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)
21. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)
22. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)
23. Литература. Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2007 – 224 c. (научный редактор)
24. Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2008 (научный редактор)
25. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2009 (научный редактор)
26. Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)
27. К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011(рецензент)
28. Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. Dünya ədəbiyyatı: mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər: dərs vəsaiti. I - VI cildlər. Bakı: Bilik, 2013-2014 (rəyçi)
29. Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).
30. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
31. “Multikulturalizmə giriş” fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).

32. “Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi” fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).

Tərcümələri
 
1. İlya Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // «Ruh», 03-05.2003, №1-10
2. 
Filippo Tommazo Marinetti. Futurizmin ilk manifesti // «Ruh», 05-06.2003, № 11-12
3.  Filippo Tommazo Marinetti. Futurist ədəbiyyatın texniki manifesti // «Ruh», 05-06.2003, №11-12
4. 
Xuqo Ball. Dadaistlərin Sürixdə ilk gecəsinə manifest // «Ruh», 06.2003, №13
5. 
Rixard Hülzenbek. 1918-ci ilin dadaist manifesti // «Ruh», 06, 2003, №13
6. 
Hausman, Hülzenbek, Qolişeff. Dadaizm nədir və Almaniyada hansı məqsədlər güdür? // «Ruh»,06,2003,№13
7. Nikolay Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // «Mütərcim», 1-2, 2004
8. Salvador Dali. Fotoqrafiya – ruhun azad yaradıcılığı // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004
9. İvan Qoll. Sürrealizm manifesti // «Səhifələr», №1, 15-22.05.2004
10. 
Kazimir Edşmid. Ekspressionizm  poeziyada // «Səhifələr», №3, 1-07.06.2004
11. 
Nikolay Qumilyov. Simvolizm irsi və akmeizm // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004
12.Osip Mandelştam. Akmeizmin səhəri // «Səhifələr», №4, 08-15-06.2004
13.
Vladimir Solovyov. İncəsənətin ümumi mənası // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004
14.
Nikolay Berdyayev. İnsanın köləliyi və azadlığı haqqında // «Səhifələr», №5, 05-22.06.2004
15. Yohan Heyzinqa. Oyun və yarış mədəniyyətin formalaşması funksiyası kimi // Səhifələr, №7,29-06.07.2004
16.Harri Martinson. Modernizm // Səhifələr, №8, 6-13.07.2004
17.Espen Hovardsholm. Modernizm. Anlayışın tarixi-fəlsəfi planda tədqiqi // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004
18.
Umberto Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // Səhifələr№ 10, 20-27.07.2004
19.
Blas de Otero.  Manifest // «Səhifələr», 24-31 avqust, 2004
20.Alfonso  Sastre. İncəsənətin  vəzifələri haqqında on bir müddəa// «Səhifələr», 24-31.09.2004
21.
Valeri Bryusov. Sirlərin açarı // «Səhifələr», 31.08.2004
22.Semyuel Hantinqton. Modernləşmə və vesternləşmə // «Səhifələr», 7-14.09.2004
23.Seyid Hüseyn Nəsr. Qərb və islam sivilizasiyaları prinsiplərinin  toqquşması haqqında //«Səhifələr», 7-14.09.2004
24.Cino Cermani. Modernləşmə və urbanizasiya//«Səhifələr», 7-14.09.2004
25.Alfred Kreber. Üslub və sivilizasiya //«Səhifələr», 7-14.09. 2004
26. İbn Xaldun.// Səhifələr, 14-21.09. 2004
27.Arnold Toynbi. Ruhda parçalanma // Səhifələr, 14-21.09. 2004
28.Mirça Eliade. Müasir incəsənətdə «dünyanın sonu» // Səhifələr, 14-21.09.2004
29. 
Çezare Lombrozo. Dahilik və dəlilik //«Səhifələr», 21-28.09.2004
30. 
Ernst Kreçmer. Dahi insanlar; Demoniklik // «Səhifələr», 24.10.2004
31. 
Salvador Dali, Luis Montaya, Sebastyan Qaş. Katalon antibədii manifesti //  http://manera.az  (05.06.2017)
32. 
Sebastyan Qaş. Sənətin ləğvinə dair // http://manera.az (12.06.2017)
33. 
Xavyer Boveda və b. Ultra (Gənc yazıçıların manifesti) // http://manera.az (17.06.2012) 
34. 
Gilyermo de Torre Ultramanifestlər // http://manera.az (17.06.2012) 
35. Jan Pol Sartr. «Kənar adam»ın izahı //
http://manera.az/edebiyyat/4263-professor-asif-haciyev-ekzistensalizm-edebi-cerayani.html (03.06.2017) 
36. Alberto Arbazino. “İtalyan qardaşlar”a 1977-ci ilin son sözü // http://manera.az/edebiyyat/4285-profasif-hacili-artizm-edebi-cereyani.html (10.06.2017)
37. Federiko Qarsia Lorka. Təxəyyül və ilham haqqında // http://manera.az/edebiyyat/4318-prof-asif-hacili-neoqonqorizm-edebi-cereyani.html
38. Tomas Sternz Eliot. “Ənənə və fərdi istedad” // http://manera.az/edebiyyat/4346-prof-asif-hacili-yeni-tenqid-herekati.html
39. Anri  Barbüs. «Klarte» qrupu //
http://manera.az/edebiyyat/4379-prof-asif-hacili-klarte-edebi-qrupu.html
40. Lev Tolstoy. Həyat anlayışı // http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html (2017)
41. Vladimir Solovyov. Həyatın mənəvi mənası onun ilkin anlamında // http://manera.az/edebiyyat/4421-profasif-hacili-olum-ve-medeniyyet.html (2017)
42. Rolan Bart. Dram, poema, roman (tərcümə) // http://manera.az/edebiyyat/4512-profasif-hacili-strukturalizm-ve-poststrukturalizm.html (2017)
43. Vasili Rozanov. Ay işığı adamları. Xristianlığın metafizikası // http://manera.az/edebiyyat/4604-profasif-hacili-ay-ishigi-adamlari.html (2017)
44. Con Qolsuorsi. Romançının inamı // http://manera.az/edebiyyat/4698-prof-asif-hacili-sirden-chixib-sirre-qayidanlar.html (09.2017)
45. Alən Rob-Qriye. “Köhnəlmiş bir-neçə anlayış barədə”// http://manera.az/edebiyyat/5045-profasif-hacili-shozizm-edebi-cereyani.html (25.10.2017)

 

Redaktoru, rəyçisi,
t
ərtibçisi olduğu əsərlər

      1.Языковые контакты и литературные связи. Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых. – Б., 1990 (редактор)
2. М.К.Коджаев. Методическая разработка темы «История и теория литературного характера» - Б., 1991 (рецензент)
3. С.Ш.Нуриев. Творчество Ф.М.Достоевского 1940-х годов (системно-структурный анализ). – Б., 1991 (рецензент)
4. Э.Рагимова. Целостный анализ образа персонажа на практических занятиях по «Введению в литературоведение» (на материале расказов А.П.Чехова). – Б., 1997 (рецензент)
5.Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века (I часть) – Б., 1997 (редактор)
6. A.Poladoğlu. Ahıska türk folkloru (II). – B., 1998 (redaktor)
7. İ.Kazımov. Ahıska türklərinin dili. – B., 1999 (rəyçi)
8. «Деде-Коркут» - 1300. Материалы научной конференции, посвященной 1300-летию эпоса «Деде -Коркут» - Б., 1999 (редактор)
9. Н.Мамедханова, З. Алиева. Программа курса «История зарубежной литературы». Б., 1999 (rəyçi)
10.Пушкин – 200. Сб. статей – Б., 1999 (рецензент)
11. Б.Мусаев. Азербайджанская литература ХХ века – Б., 2000 (редактор)
12. A.Piriyev, S.Piriyeva. Ata yurdum – Ahıska. – B., 2001 (elmi redaktor)
13. Восток и Запад: Типология и диалог культур. Материалы научной конференции «Восток - Запад» - Б., 2001 (научный редактор)
14. Наука верной золотой поруки. Сб. статей к 60-летию проф. М.К.Коджаева. – Б., 2001 (редактор)
15 M.Q.Qocayev. Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi. – B., 2001 (redaktor)
16. «Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris». Elmi-metodik konfransın tezisləri. – B., 2002 (məsul redaktor)
17. Müdriklik yolları. Prof. Y.İ.Rüstəmovun 70 illiyinə həsr olunmuş məcmuə. – B., 2002 (redaktor).
18. Б.А.Ахундова. Программа курса «Теория литературы». – Б., 2002 (рецензент)
19. Всегда в пути… Сборник статей – Б., 2003 (редактор)
20.H.Cavid. Əsərləri. 3 cilddə. – B., AMF, 2003 (redaktor).
21.S.A.Piriyeva, A.H.Piriyev. Türk dünyası və Ata yurdum Ahıska. – B., 2003 (elmi redaktor).
22.Программа по курсу «Мастерство перевода (Художественный перевод). Сост. К.Гаджиев». Б., 2003 (рецензент).
23.F.C.Cəlilova. Türk və slavyan folklorunda mifoloji elementlərin müqayisəsi (Azərbaycan və rus eposunda). B., 2004 (rəyçi).
24. Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 марта 2004 г.). Москва, Издательский дом «Этносфера», 2004 (консультант сборника).
25. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi – V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).
26. Şərq-Qərb («Türk-slavyan əlaqələri» ETL əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin toplusu). B., 2004 (rəyçi).
27.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram (tərtibçi – V.Əhmədov). B., 2004 (redaktor).
28. Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004 (редактор)
29. Sabaha doğru. “Heydər Əliyev irsi” Beynəlxalq Elektron Kitabxanasının nəşri (Azərbaycan, rus, türk, ingilis, alman, fransız, islam dillərində). B., 2004 (redaksiya heyətinin üzvü).
30. S.Piriyeva. Ahıska türkləri Azərbaycanda. B, 2005 (rəyçi)
31. А.Кязимова. Архетипы в поэтике прозы (на материале творчества А.П.Чехова). Б., 2005 (научный редактор)
32. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
33. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
34. Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005 (научный редактор)
35. С. Таривердиева. Трагическое в современной прозе (на материале русской и азербайджанской прозы 1970-1980-х годов XX века) Б., 2005 (научный редактор)
36. Elm və cəmiyyət (toplu). B., “Kitab aləmi” (redaksiya heyətinin üzvü).
37. Fərəh Cəlil. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. B., 2006 (rəyçi)
38. Xocalı soyqırımı – 1992 (sənədlərdə, faktlarda və mətbuatda). B., 2006 (redaksiya heyətinin üzvü)
39. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI. УНЕ, 2006 (научный редактор)
40. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научный редактор)
41. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научной редактор)
42. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Рекомендован МО АР. Б., ХХI УНЕ, 2006 (научной редактор)
43. И.Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф.М. Достоевского (Выбранные места из переписки с друзями» и «Дневник писателя»). Б., 2006 (рецензент).
44. Э.Магеррамов. Поэзия Гусейна Арифа в русских переводах. Б., 2006 (редактор и автор предисловия).
45. S.Qafarova. Azərbaycan xalq şeirində bədii üslub. B., 2006 (redaktor)
46. Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Б., 2006 (рецензент).
47. Программа по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
48. Методические реломендации по курсу «История азербайджанской литературы» (сост. Э.И.Герайзаде) Б., 2006 (редактор)
49. Kamil Hüseynoğlu. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. B., MBM, 2006 (elmi redaktor)
50. Xocalı soyqırımı. Milyon imza – bir tələb. B., 2006 (redaktor)
51. З.Велиева. Поэтической феномен русской и азербайджанской прозы 60- 80-х годов ХХ века. Б., 2006 (рецензент).
52. Аида Фейзуллаева. Азербайджанские писатели в России: Роль контактных связей в историческом развитии национальной литературы /Аида Фейзуллаева; Научный ред.: А.А. Гаджиев. Баку : Элм , 2006
53. Литература. Учебник для 9-го класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б.,«ХХI – УНЕ», 2007 (научный редактор)
54. Cəlal Bəydili (Məmmədov). Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. B., 2007 (rəyçi)
55. Ф..Наджиева. Писательская критика XIX века (Пушкин – критик). Б., 2007 (научный редактор)
56. Ходжалинский геноцид: миллион подписей – одно требование. Баку – 2007 (член редакционной коллегии)
57. L.Şimşəkov. Sürgün xatirələri. B., 2008 (redaktor)
58. Литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2008 (научный редактор)
59. R.Əliyev. Riyazi mifologiya. B., 2008 (rəyçi)
60. “Axısqa türk folkloru”. B.,2008 (elmi redaktor, ön söz və şərhlər, toplayıcı).
61. T.Şevçenko. Seçilmiş əsərləri. B., 2008 (tərtibatçı)
62. Н.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Аскеров. Азербайджанский язык. Б., 2008 (редактор)
63. F.C.Cəlil. Dastan yaradıcılığında mifopoetik elementlərin əksolunma formaları (Skandinav və türk dastanlarının müqayisəsi əsasında). B., 2009 (rəyçi)
64. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., «ХХI – УНЕ», 2009 (научный редактор)
65. Ç.Aytmatov. Seçilmiş əsərləri.-Bakı: Şərq-Qərb, 2009 (tərtib edəni.)
66. Ahıska Türklerinin Tarihi, İslam ve Aile Durumu Ansiklopedisi / tert.: İ. K.Hukiyev, S.A.Piriyeva; tahrir hayatı A.A.Hacılı [et al.] ; baş red. Z.İ. Kasanov. Şımkent: Kitap, 2009
67. Fərəh Cəlil. Folklorda magiya və mantika (türk və skandinav eposlarının müqayisəsi əsasında). B., 2010 (Elmi redaktor).
68. J. Saramaqo. Seçilmiş əsərləri. - Bakı: "Şərq-Qərb", 2010 (tərtib edəni).
69. Svayq, Ştefan. Seçilmiş əsərləri / Ş.Svayq ; ред. A.Hacılı, ön sözün müəllfi və tərt. V.Hacıyev, tərcümə Ç.Qurbanlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010.
70. A. Kristi. Seçilmiş əsərləri / A. Kristi ; ing.dil. tərc.ed. N. Cəfərov, ing.dil. tərc.ed. Q. Əhmədov, ing.dil. tərc.ed. K.Nağıyev, rus dil. tərc.ed., ön söz R. Qaraca, rus dil. tərc.ed. M. Salur, red. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010.
71. H.Hesse. Seçilmiş əsərləri. - Bakı : "Şərq_Qərb", 2010. – 536 s. (tərtib edəni)
72.K.Hüseynoğlu. Mifin mənşəyi, mahiyyəti və tipologiyası. B., 2010 (rəyçi).
73.Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. B., 2010 - 2011(tərtibçi və redaksiya heyətiin üzvü)
74.Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı. – 2010 (redaktor)
75. A.Soljenitsin. Seçilmiş əsərləri. B. “Şərq-Qərb”, 2010. - 944 s (redaktor).
76. L. Feyxtvanger. Seçilmiş əsərləri. - Bakı : "Şərq_Qərb", 2010, 808 s. (redaktor)
77. Aqata Kritsi. Seçilmiş əsərləri - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 720 s. (redaktor.)
78. Toni Morrison. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2010. 808 səh Tirajı:7000 nüsxə. Tərcümə edəni və ön söz müəllifi:İlqar Əlfioğlu. Redaktor: Asif Hacılı.
79. Литература - 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. Гаджиев, Г. Гусейнов, В. Алекперова [ и. др.]; науч. ред. А. Гаджиев; рец. А. Исмайлова, Т. Бикус. - Баку: XXI-YNE , 2010 (редактор)
80. К.Гаджиев. Особенности перевода произведений художественной публицистики. Методическое пособие. Б., 2011 (рецензент).
81. К.Касумова. Женская тема в современной русской и азербайджанской литературе. Б., 2011 (редактор)
82. Лейла Мирзоева. Искупительный путь адамов (к проблеме конфликта и эволюционно-мировоззренческих модификаций личности и общества в истории). Монография. – Баку, 2011 (рецензент)
83. К.Гаджиев. Национальное своебразие прозы и перевод. Б., 2011 (научный редактор).
84. Литература - 10: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения /А. Третьякова, Э. Герайзаде; науч. ред. А. Гаджиев; рец. Е. Еремичева, С. Ширман. Баку: XXI-YNE: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011. 222 с. (научный редактор).
85. С.А.Гафарова. Поэтика литературного произведения (жанровый аспект). Б., 2011 (редактор).
86. С.А.Гафарова. Поэтика литературных направлений и течений. Б.,2011 (рецензент)
87. N.F.Qısakürək. Seçilmiş əsərləri; red. A. Hacılı ; tərc.ed. N. Əbdülrəhmanlı; ön söz Ə. Rəsulov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 552 s.
88. Флора Наджи. Современность в истории и история в современности. Б., 2012 (редактор).
89. X.Niyazov. Qılınc, yoxsa qələm?! B., 2012 (redaktor).
90. Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. Dünya ədəbiyyatı: mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər: dərs vəsaiti. I - VI cildlər. Bakı: Bilik, 2013-2014 (rəyçi)
91. Литература - 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения /А.Гаджиев, Г.Гусейнов, В.Алекперова [и. др.]; науч. ред. А.Гаджиев; рец. А.Исмайлова, Т.Бикус. Баку: XXI-YNE: 2012 (научный редактор)
92. M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013 (rəyçi)
93. Tehran Əlişanoğlu. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. B., 2013 (rəyçi)
94. Andre Morua. Seçilmiş əsərləri.Bakı, Şərq-Qərb, 2013. 352 səh. Tirajı: 7000 nüsxə.”Müasir dünya ədəbiyyatı” seriyası. Tərtibçi və ön söz müəllifi: Mahir N. Qarayev. Redaktor: Asif Hacılı
95. Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel. Bakı, Şərq-Qərb, 2013. 816 səh. (tərcümə: V.Rzayev, tərcümənin redaktoru A.Hacılı)
96. Fransuaza Saqan. Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Şərq-Qərb» Nəşriyyat Evi, 2013, 656 səh (Tərcümə edəni N.Cabbarlı, tərcümənin redaktoru Asif Hacılı)
97. Şoloxov, Mixail Aleksandrovic. Seçilmiş əsərləri. [Mətn] / M. A. Şoloxov. - Bakı : Şərq-Qərb , 2013. - 424 s. (tərcümənin redaktoru)
98. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni üzrə proqram (magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
99. “Multikulturalizmə giriş” fənni üzrə proqram (bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 (elmi redaktor).
100. “Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi” fənninin proqramı. B., 2015 (redaktor).
101. Ф.Наджи. Русская литература сегодня. Очерки о новейшей русской литературе. Б., 2015 (рецензент).
102. Vladimir Varavva. İyul işığı. Hekayələr. B., 2016 (Tərcümə edən N.Əbdülrəhmanlı) (redaktor)
103. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi (xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar). Bakı: AU, 2018, 340 s.
104. Сталинградская гвоздика: Сб. материалов междунар. конф. / Под ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна. Вып. 3. Волгоград : Фортесс, 2018. 364 с. (член редколлегии)
105. Qorxmaz Quliyev. Ədəbi cərəyanlar və istiqamətlər. Bakı, 2019 (rəyçi).
106. Русский язык в современном онлайн-образовании: Сборник материалов международной научной онлайн-конференции/ [10+] Под ред. В.И. Супруна. – Волгоград: Издательство ООО РА «Фортесс», 2020. – 412 с. (член редакционной коллегии)
107. Теория и практика преподавания русского языка и литературы в школе и вузе: региональный аспект. – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 184 с. (рецензент)

 

Elmi konfrans, qurultay və forumlarda iştirakı

1.       Humanitar elmlər üzrə Azərbaycan SSR tələbələrinin VII Respublika konfransı. Bakı, 4-8 dekabr, 1979.
2.       Azərbaycan tələbələrinin IX Respublika konfransı (humanitar elmlər üzrə). Bakı, 1981.
3.       Sosialist realizmi və çoxmillətli sovet ədəbiyyatının inkişafı problemləri. Bakı, ADU, 15-16 noyabr, 1984.
4.       Gerçəklik və ədəbiyyat. Bakı, APRDƏİ, 30 oktyabr, 1987.
5.       Rus dili və ədəbiyyatı millətlərarası ünsiyyətin və beynəlmiləl tərbiyənin mühüm vasitəsidir. Bakı, ADU, 26-27 noyabr, 1987.
6.       Bədii əsərin milli əlaqələr baxımından təfsiri problemləri (Проблемы интерпретации художественного произведения в свете межнациональных связей). Ali məktəblərarası konfrans. Özbəkistan, Daşkənd, 24-27 oktyabr, 1989.
7.       XX əsr ədəbiyyatında ümumbəşəri və əbədi (Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века). Ümumittifaq elmi konfrans. Rusiya, Qroznı, 11-14 sentyabr 1989.
8.       Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq platforması. Bakı, ADU, 15-17 noyabr, 1989.
9.       Folklor və mədəniyyət. Gənc filoloqların VI Respublika konfransı. Bakı, EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 13-14 dekabr, 1989.
10.    Dil kontaktları və ədəbi əlaqələr. Ümumittifaq konfrans. Bakı, APRDƏİ, 24-25 may, 1990.
11.    Yazıçılar tənqidçi kimi (Писатели как критики Вторые Варзобские чтения). İkinci Varzob oxuları, Tacikistan, Düşənbə, 1990.
12.    Ədəbi əlaqələrin və bədii tərcümənin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, ADU, 19-21 may, 1992.
13.    Rusist müəllimin pedaqoji ali məktəbdə peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları. Respublika konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-16 oktyabr, 1992.
14.    Bədii mətnin və onun tərcüməsinin öyrənilməsinin aktual məsələləri. Bakı, APRDƏİ, 22-23 oktyabr, 1992.
15.    M.F.Aundov adına APRDƏİ-nin 50 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 1996.
16.    Müasir mərhələdə humanitar elmlərin tədqiqi problemləri. Bakı, ADDİ, fevral 1997.
17.    Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 27-28 yanvar,1998.
18.    Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq kollokvium. Bakı, Qərb universiteti, 21-24 aprel, 1999.
19.    «Dədə-Qorqud – 1300». Dədə Qorqud eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı, APRDƏİ, 28-29 sentyabr, 1999.
20.    Şərq və Qərb: Mədəniyyətlərin tipologiyası və dialoqu. Respublika elmi konfransı. Bakı, APRDƏİ, 15-18 noyabr, 1999.
21.    Təhsilin didaktik problemləri. Beynəlxalq elmi-pedaqoji konfrans. Tbilisi, 24-25 may, 2000.
22.    Qiyabi təhsil və onun tərkib hissəsi olan «distant» (məsafədən) təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfrans. Bakı, ADİU, 17-18 may 2001.
23.    Ədəbi-nəzəri fikir 2 əsrin qovşağında. Respublika konfransı. Bakı, MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 20-21 iyun, 2001.
24.    Yepiskop Konstantin Preslavski adına Şumen Universitetinin 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bolqarıstan, Şumen, 30 oktyabr, 2001.
25.    Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı, Bakı, 9-10 noyabr, 2001.
26.    Beynəlxalq Kadr Akademiyasının nümayəndələr yığıncağı. Ukrayna, Kiyev, 29-30 noyabr, 2001.
27.    Bədii tərcümə: nəzəriyyə, praktika, tədris. Respublika elmi-metodik konfransı. Bakı, 26-27 mart, 2002.
28.    Rusiya – Aərbaycan münasibətləri: imkanlar və perspektivlər. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arsında diplomatik münasibətlərin qurulmasının on illiyinə. Elmi-praktik konfrans. Rusiya, Moskva, 22 aprel, 2002.
29.    Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 18 iyun 2002.
30.    Azərbaycan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dili və ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, 12-13 may, 2003.
31.    Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 25 may, 2003.
32.    Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Gəncə, 20 dekabr, 2003.
33.    Tədris rus dilində olan məktəb direktorlarının beynəlxalq müşavirəsi. Rusiya, Moskva, 23-27 mart, 2004.
34.    «Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqoji cəmiyyəti»nin təsis konfransı. Rusiya, Moskva, 26 mart, 2004.
35.    Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Lənkəran, 15 aprel, 2004.
36.    Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları. Beynəlxalq simpozium, Bakı, Qafqaz Universiteti, 6-7 may, 2004.
37.    Heydər Əliyev və BSU. Elmi-praktik konfrans, BSU, 8 may, 2004.
38.    Türkiyə – Azərbaycan mədəni əlaqələri. Beynəlxalq simpozium. Bakı, BSU, 3-4 may, 2004.
39.    Tağıyev oxuları. Beynəlxalq konfrans. Bakı, BSU, 11 may, 2004.
40.    Azərbaycan yazıçılarının XI qurultayı, Bakı, 17 may, 2004.
41.    Azərbaycanda rus dilinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları. Elmi-praktik seminar. Qusar, 21 may, 2004.
42.    I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayı. Bakı, 1 iyul, 2004.
43.    Rus dilinin müasir təlimi və Avrointeqrasiya prosesləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bolqarıstan, Varna, 2-5 oktyabr, 2004.
44.    MDB iştirakçısı olan ölkələrdə vahid tədris məkanının formalaşdırılması problemləri və əməkdaşlıq perspektivləri, Moskva, 20-21 oktyabr, 2004.
45.    Müqayisəli ədəbiyyat. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 29-31 oktyabr, 2004.
46.    IV Международное совещание директоров школ с преподаванием на русском языке. Москва, 12-16 апреля 2005.
47.    Akademik oxu və yazı. Bakı, ADU, 20-21 may 2005.
48.    Роль преподавания русской литературы в интеграционных процессах в сфере образования. Конгресс НПО государств СНГ и Балтии по вопросам сотрудничества в сфере науки, культуры и образования. СПб, 15-17 ноября 2005 г.
49.    Uluslararası 6.Türk Kültürü Kongresi. Türk Kültürünün Dünya kültürünə etki və katkıları. Ankara, 21-26 noyabr 2005.
50.    Международный семинар «Славянский университет и школьное образование на русском языке» (г. Баку, ноябрь 2005г.).
51.    Первый Форум творческой и научной интеллигенции государств участников СНГ. Москва, 14 - 15 апреля 2006 г.
52.    Türkiyə, TASAM, İstambul, 10 -16 iyul 2006.
53.    Türk dövlətləri və toplulukları 10-cu dostluq, qardaşlıq və işbirliyi qurultayı. Antalya, 17 – 20 sentyabr 2006.
54.    Международный педагогический форум «Русский язык в диалоге культур», Москва, 4 – 5 октября 2006 г.
55.    «Славянский университет и школьное образование на русском языке», Международная научная конференция. Баку, БСУ, 8 - 9 ноября 2006 г.
56.    Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq. II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, BSU, 24- 25 noyabr 2006
57.    Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi. Bakı, 18 dekabr 2006.
58.    Фестиваль русского языка и дней российского образования в Азербайджанской Республике, Баку, 2 декабря 2006
59.    Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumu. Bakı, 9 mart 2007.
60.    Региональный форум преподавателей – русистов закавказских стран. Баку – Гянджа, РУДН, 10 – 14 сентября 2007 г.
61.    Azərbaycan Ali Təhsil İslahatları üzrə seminar, TN, DB., Bakı, 2-3 noyabr 2007.
62.    Второй Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ. Астана, Казахстан, 12-13 ноября 2007 г.
63.    Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Bakı, 17-19 noyabr 2007.
64.    Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в полиэтнической культурной среде». Баку, 21 ноября 2007 г.
65.    «Бизнес инкубатор в «Лингвапарке» – элитарный клуб или кузница кадров?» Международный семинар - совещание. Москва, Киев, Баку, 13 декабря 2007 г.
66.    Языки мира. Международный форум по проблеме государственной языковой политики. Санкт – Петербург, 21 декабря 2007 г.
67.    Təhsildə keyfiyyətin təminatı: tələblər və zərurətlər. Beynəlxalq konfrans. Б., 10 aprel 2008
68.    III-я Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (14-17 октября 2008 года)
69.    Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı. B., 18 dekabr 2008.
70.    Almanlar Azərbaycanda ": beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, BSU, aprel 2009
71.    Humanitar əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumu. Bakı, 21-23 yanvar 2010
72.    Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, 3-8 may 2010.
73.    Ali təhsil müəssisələrində təhsilin planlaşdırılması və idarəolunması. Milli seminar (AR TN – İSESKO). B., 21-23 sentyabr 2010
74.    MDB ölkələri humanitar universitetlərin rektorları və humanitar fakültə dekanlarının I Forumu. B., 12-13 oktyabr 2010.
75.    Türk dili və ədəbiyyatının tədrisi. 1-ci Beynəlxalq simpozium. BSU-Qazi Universiteti. Bakı, 21-23 oktyabr 2010
76.    Müqayisəli ədəbiyyat. Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər. IV Beynəlxalq konfrans. Bakı, 23 oktyabr 2010
77.    VI Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в ХХI век» (МГЛУ – БСУ). Баку, 8-11 ноября 2010 года.
78.    Azərbaycanda ali təhsil islahatları: nailiyyətlər, çağırışlar və beynəlxalq perspektivlər. B., ADU, 15 dekabr 2010
79.    Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88 ildönümünə həsr olunmuş 2-ci Beynəlxalq konfrans, Bakı-Gəncə, 04-07 may 2011
80.    Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. XXI əsr: ümidlər və çağırışlar. Bakı, 10-11 oktyabr, 2011
81.    Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. III Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2012-ci il
82.    Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 5-6 oktyabr, 2012
83.    VII Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ. Ашгабат, 15-16 октября 2012 г.
84.    Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 4-cü Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2-5 may 2013-cü il
85.    Четвертый российско-азербайджанский межрегиональный форум «Россия – Азербайджан: межрегиональный диалог – 2013». 5 - 6 июня 2013 г., г. Волгоград.
86.    Международный региональный форум молодых преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-русистов «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ». 1 – 4 октября 2013 года (Баку).
87.    Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 5-ci Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2014-cü il
88.    Пятый азербайджано-российский межрегиональный форум – 2014. 23 - 24 июня 2014 г., г. Габала.
89.    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin XII qurultayı. Bakı, 17 iyun 2014-cü il.
90.    “Ahıskalı Türklerin Kültürel Yapısı” // Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu. 14-15 nisan 2014. Giresun, Türkiyə (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)
91.    Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu. Bakı, 2-3 oktyabr, 2014
92.    Tarihte Ahiska Türkleri Sorunu: dünü, bugünü, yarını. Uluslararası sempozyumu. (Ahıska türkleru sürgününün 70. Yılı Anısına). Türkiyə, Bursa, Uludağ universiteti. 14-15 noyabr 2014 (Bilim ve Danışma Kurulu üzvü və iştirakçı)
93.    Международный форум по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования. Москва, 23-26 октября 2014 года
94.    Региональная конференция по поддержке и сохранению русского языка для соотечественников Азербайджана и Грузии. Баку, 2014
95.    «Творческое наследие М.Ю.Лермонтова как часть мировой культуры, «круглый стол». Баку, 21 декабря 2014 г.
96.    «Изучение и преподавание русского языка и литературы в Азербайджане: проблемы м перспективы» (круглый стол). Баку, июнь 2014
97.    Azərbaycan alimlərinin 1-ci Qurultayı. Bakı, 19 dekabr 1014
98.    “Holokost və Xocalı müasirlərin gözü ilə”. Dəyirmi masa. Bakı, 27 yanvar 2015
99.    “Birlikdə qazanılmış qələbə. Faşist Almaniyası və onun müttəfiqləri üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu”. Rusiya-Azərbaycan konfransı. Bakı, mart 2015
100.  Azərbaycan multkulturalizmi. Qafqaz Albaniyası (udilər). Beynəlxalq konfrans. Roma, İtaliya, 21 aprel 2015.
101.  Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 6-cı Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 5-7 may 2015-ci il
102.  «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество». Региональный семинар (Баку, 14-15 мая 2015 г.) Sivilizasiyalararası dialoq və mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq. Regional seminar. Bakı, 14-15 may 2015
103.  3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu. Bakı, 18-19 may 2015
104.  Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasının 20 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans. Bakı, 10 noyabr 2015
105.  Epos və etnos: Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Materiallar. Bakı, 12 noyabr 2015-ci il
106.  Azərbaycan-Rusiya Universitetlərarası Forumu. Bakı, 19-20 noyabr, 2015
107.  Arxivlər, kitabxanalar və təhsil müəssisələri üçün istisnalar və məhdudiyyətlər. Beynəlxalq seminar. Bakı, 30.11 – 1.12. 2015
108.  "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında tolerantlıq Azərbaycan multikulturalizminin bədii qaynaqlarından biri kimi", dəyirmi masa. 17 dekabr, 2015, Drezden, Almaniya
109.  «Преподавание русского языка в школах и вузах Азербайджана: специфика и потребности», международный научно-практический семинар МАПРЯЛ, 7 – 8 декабря 2015 года, Баку
110.  “Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları”, beynəlxalq elmi konfrans. 27-28 noyabr 2015, Bakı
111.  Семинар по повышению квалификации учителей русского языка общеобразовательных учреждений Баку и преподавателей БСУ, 26-27 ноября 2015, Баку
112.  Xarici ölkə universitetlərində “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin tədrisi: problemlər və perspektivlər. Dəyirmi masa, 2015.
113.  “Azerbaycanşinaslik: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih). Uluslararasi sempozyum. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Münasebetiyle. 21-23 EKİM 2015 / KARS (Bilim ve danişma kurulu üzvü).
114. Оргкомитет международного конкурса школьных, семейных и индивидуальных проектов «Вторая мировая война: взгляд из XXI века» (Москва) // http://www.etnosfera.ru/66-novosti-etnosfery/508-orkgomitet-mezhdunarodnogo-konkursa-shkolnykh-semejnykh-i-individualnykh-proektov-vtoraya-mirovaya-vojna-vzglyad-iz-xxi-veka (член оргкомитета). 2015 год.

115.  Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikulturalizm və tolerant dəyərlər. 7-ci Beynəlxalq elmi konfrans. 2016, Bakı
116. Культурно-просветительская акция «Петербургские встречи в Баку». 18-20 мая 2016 года, г. Баку

117.  Dünya azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı. 3 - 4 iyun 2016, Bakı
118.  VII Конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка (г. Москва, 17-20 октября 2016 года)
119. Sabir bədii qiraət müsabiqəsi, may 2017, Şamaxı (münsiflər heyətinin üzvü)
120. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi. Beynəlxalq elmi konfrans, 23 iyun 2017, Şamaxı
121. Опыт, практика и перспективы создания новых учебных программ по русскому языку в Азербайджане. Май 2017, Баку
122. AVCİYA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi – Göyçay döyüşləri (iyun-iyul 1918-ci il) kitabının təqdimat mərasimi (Göyçay, 30.06.2017)
123. Professor Mədəd Çobanovun 80 illik yubileyinə həsr olunan elmi sessiya // Bakı, Atatürk Mərkəzi, 12.07.2017
124. Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве. Международный конгресс. МПГУ, МПО, МО АР, РО АР. Баку, 27-30 сентября 2017 года
125. Gender problemi və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransı, 25 noyabr 2017, Bakı, Azərbaycan Universiteti
126. İnternetin ədəbiyyata təsiri və şəbəkə ədəbiyyatı. Dəyirmi masa, 30 noyabr 2017, Bakı, Azərbaycan Universiteti
127. Rus Edebiyatında Kur’an-ı Kerim. Konferans, 6 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, Erciyəs Universiteti
128. Çağdaş Rus Edebiyatı. Konferans, 7 mart 2018, Türkiyə, Kayseri, Erciyəs Universiteti
129. Bağımsızlık Sonrası Azerbaycanda Çokkültürlülük. Seminer, 6 mart 2018, Türkiye, Kayseri Türk Ocağı

130. Cümhuriyyətçilik ideologiyası kontekstində filologiya elmi. Respublika elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 6 aprel 2018.
131. V Международный форум «Золотая звезда», посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве. 17-20 апреля 2018 года. РФ город Волгоград.
132. III Международная научная конференция преподавателей русского языка и литературы «Сталинградская гвоздика». 18-21 апреля 2018 года. РФ город Волгоград

133. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş
“Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri - 2018” Beynəlxalq Elmi Konfransı, 14-15 may 2018-ci il,  Azərbaycan Universiteti, Bakı

134. Poet, writer and translator // Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference. Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan
135. Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş bədii qiraət müsabiqəsi, 24-25 may 2018, Şamaxı (münsiflər heyətinin sədri)
136. I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10-12 Ekim 2018 tarihleri, Ardahan, Bilim Kurulu üzvü 
137. Международный научно-практический форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы», 5-7 октября 2018 года, Баку, член научного комитета Форума, участник форума, докладчик на пленарном заседании (тема выступления: "О русскоязычном образовании в поликультурной среде"), модератор секции "Современные подходы и технологии в практике преподавания русского языка и литературы"
138. Отчётно-выборная VIII конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка. Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
139. Круглый стол "Образование на русском языке в странах мира: современные вызовы и перспективы развития". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
140. Методическая мастерская "Развитие билингвального образования и детского многоязычия: психологизация методики, технологии и практики". Азербайджан, Исмаиллинский район, село Ивановка, 6.10.2018
141. XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan mədəniyyəti: akkultural situasiya və folklorun inteqrativ funksionallığı. Elmi seminar. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı, 7.11.2018
142. Axısxa Türklərinin Ana Vətənlərindən sürgün olunmasının 74 illiyinə və Azərbaycan Türklərinin 1948-ci ildə Ermənistandan sürgün olunmasının 70 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Fətəlikənd, ATVİB, 11.11.2018) 
143. Педагогический практикум для педагогов Азербайджана. Исполнитель проекта «Педагогический практикум» - Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ). Баку, Университет Азербайджан, 13-15.12.2018
144. “II. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri” . Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi. 11 mart 2019. Türkiye, Bursa.
145. Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə reallaşan Sabir qiraət müsabiqəsinə dair Şamaxı rayon məktəblərinin ədəbiyyat müəllimləri ilə görüş. Şamaxı, 4 may 2019.
146. 9-cu Sabir Qiraət Müsabiqəsinə həsr edilmiş Dəyirmi masa. Bakı, 20 may 2019.
147. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına həsr olunmuş 9-cu bədii qiraət müsabiqəsi. Şamaxı, 23-24 may 2019 (münsif)
148. “İslam irfan ənənəsinin inkişafında İmadəddin Nəsiminin rolu”. Dəyirmi masa. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 27 may 2019.
149. Пушкиниана - 2019: «Музеи А.С. Пушкина на карте мира». Заключительное мероприятие. 11.06.2019. БГУ, Баку.
150. Azərbaycanda yaşayan Ahıska türkləri "Vətən" İctimai Birliyinin illik Hesabat Konfransı. 14 iyun 2019. Azəarbaycan, Saatlı rayonu Nəsimikənd (Adıgün).
151. XXVII Международная научная конференция «Дмитриевские чтения». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 4 октября 2019 года, Москва.

152. 14 noyabr 1944-cü ildə Axısxa Türklərinin Gürcüstandan sürgün olunmasının 75 illiyinə və 12 noyabr 1948-ci ildə Azəri Türklərinin Ermənistandan sürgün edilməsinin 71 illiyinə həsr olunmuş anım mərasimi (Azərbaycan Respublikası, Saatlı rayonu, Adıgün kəndi, ATVİB, 09.10.2019).
153. VI Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu. 20-21 Kasım 2019. Erciyes Universitesi, Kayseri, Türkiye (BAKEA) (Bilim kurulu üzvü)
154. Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler. Uluslararası Sempozyumu. 16-17 Kasım 2019. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Türkiye
-Proqram: İştitakçı-çıxışçı; Bölüm başkanı
- Bilim ve Danışma Kurulu üzvü
155. Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств», 2-4 декабря 2019 г. Республика Беларусь, г. Минск.
156. Professor Qorxmaz Quliyevin orijinaldan tərcümə etdiyi Mişel
Fukonun “Sözlər və nəsnələr” kitabının təqdimatı . 06 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti.

157. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir. 17 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti.
158. Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə həsr olunmuş dəyirmi masa. 18 dekabr 2019, Azərbaycan Universiteti


       MƏLUMAT VƏ ƏSƏRLƏRİ:

asifhacili.Asif Hacılı
wikipedia. Asif Hacılı
kaynakça. Asif Hacılı
ahiskavatan. Asif Hacılı
youblisher. Асиф Гаджиев (Гаджилы)
wikipedia. Гаджиев Асиф
academia.edu. Асиф Гаджиев

 

 

Asif Hacılı blogspot 

Təbriklər
Müşfiq Borçalı. Doğum gününüz mübarək...

 

   

 
           
     
 
             
 

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol