Asif Hacıyev

 Hacıyev Asif Abbas oğlu

 

 Asif Hacılı 3 aprel 1960-cı ildə Borçalı mahalının Sarvan kəndində anadan olub. 1977-ci ildə Bakı şəhər 246 saylı orta məktəbi, 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1982-1986-cı illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə taqım komandiri işləyib, Bakı şəhər Xətai rayon gənc müəllimlər şurasının sədri olub.1986-cı ildən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Gənc alimlər şurasının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olub. 

Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim işləyib.
1992-ci ildən Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kafedrasında dosent və professor vəzifələrndə  çalışmışdır. Ədəbiyyatşünaslığa giriş, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, rus ədəbi tənqidi tarixi, müasir rus nəsrinin poetikası, ədəbiyyatşünasliğın tarixi və metodologiyası fənlərindən mühazirələr və xüsusi seminarlar aparmışdır.
1987-ci ildə namizədlik, 1998-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. 2000 - 2014-cü illərdə Bakı Slavyan Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, 2014 - 2016-cı illərdə rektoru vəzifələrində çalışıb.

 Asif Hacılı ədəbiyyat nəzəriyyəsi, rus ədəbiyyatı tarixi, XX əsr Azərbaycan və rus bədii nəsrinin poetikası, rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri, mifologiya və folklorşünaslıq, türk epik və lirik folklor ənənəsi üzrə tədqiqatlar aparır, folklor və etnoqrafik materialların toplanması, tərcüməçiliklə məşğul olur, mətbuatda ədəbi-tənqidi məqalələrlə çıxış edir.

Mifopoetik təfəkkürün fəlsəfi-estetik məsələlərinə, bayatıların struktur-semiotik təhlilinə, müasir Azərbaycan və rus ədəbiyyatına, rus bədii nəsrində mifologizm və folklorizm probleminə, Qurani-Kərimin rus ədəbiyyatında bədii-fəlsəfi dərkinə aid monoqrafiyaların müəllifidir. Epik ənənələrin tarixi-poetik xüsusiyyətlərinə, milli şüurdakı etnopoetik konseptlərə, müasir ədəbi prosesə, avrasiyaçılığa dair məqalələri dərc olunmuşdur. Avrasiyaçılığa dair mətnlərin, XX əsr ədəbi manifestlərinin bir sıra nümunələrini tərcümə etmişdir.

Elmi yaradıcılığında Borçalı və Ahıska türklərinin folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri xüsusi yer tutur. 1986-cı ildən Borçalı və Ahıska türklərinin folklorunun  toplanması ilə məşğuldur. Ahıska türklərinin mifologiyasına, folkloruna, etnik tarix və etnoqrafiyasına həsr olunmuş kitabları türkologiyanın bu sahəsinə aid ilk sanballı əsərlər kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu sahədə tədqiqatlarından və topladığı folklor-etnoqrafik materiallardan ibarət məqalələri və kitabları Azərbaycanda və Türkiyədə dərc olunub.


Borçalı türk folklorunun toplanması, tədqiqi və təbliğindəki xidmətlərinə görə Borçalı  İctimai Cəmiyyətinin Fəxri diplomu ilə təltif olunub.

Azərbaycanda və xarici ölkələrdə dərc olunmuş 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiyaların və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 50-dən çox monoqrafiya, elmi məcmuə, dərslik və s. elmi redaktoru, məsləhətçisi, rəyçisidir. 30-a qədər dissertasiya işinə opponentlik edib, bir çox doktorantın elmi rəhbəridir.

Moskva, Kiyev, Ankara, İstanbul, Roma, Drezden, Astana, Daşkənd, Aşqabad, Düşənbə, Tbilisi, Minsk, Sankt-Peterburq, Volqoqrad, Varna, Şumen, Bursa və başqa şəhərlərdə beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı olub, elmi məruzə və mühazirələrlə çıxış edib.
Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin X və XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultaylarının iştirakçısı, XI Qurultayın "Beynəlxalq əlaqələr, Media və İnformasiya Texnologiyaları" komissiyasının katibi olmuşdur. Həmin qurultaylarda Borçalı və Ahıska türklərinin problemləri, xüsusən, milli maarif və mədəniyyət, repatriasiya məsələləri üzrə məruzələr etmiş, məruzələrin müddəaları qurultayların qərarlarında əks olunmuşdur."Borçalı" və "Qaraçöp" cəmiyyətlərinin idarə heyətinin üzvü, I Uluslararası Ahıska türkləri qurultayının, Ahıska türkləri "Vətən" cəmiyyəti qurultaylarının iştirakçısı olub. Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatları Rəhbərlərinin I Forumunun iştirakçısı, Dünya Azərbaycanlıları Xartiyasını hazırlayan işçi qrupunun üzvü olub.

Orta məktəblər və universitetlər üçün bir sıra proqram və dərsliklərin müəllifidir.

Təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəbləri ücün
"Ədəbiyyat" fənni üzrə kurrikulumun hazırlanması üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi işçi qrupunun sədridir.

Həmin məktəblərin 5-11-ci sinifləri üçün "Ədəbiyyat" fənni üzrə proqram və dərsliklərin hazırlanması üzrə Təhsil Nazirliyi müəlliflər qrupunun rəhbəri və dərsliklər kompleksinin elmi redaktoru və müəlliflərindəndir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik Şurasının Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsinin, Təhsil Nazirliyinin Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Koordinasiya Şurasının və Elmi-Koordinasiya Şurasının üzvü olub.

Respublikanın umumtəhsil məktəblərinin V-IX sinifləri ucun "Qiymətləndirmə Standartlarının təkmilləşdirilməsi" və "Umumi təhsil məktəblərində və ilk peşə-ixtisas təhsili muəssisələrində təhsilalanların qiymətləndirilməsi və yekun dovlət attestasiyasının aparılması Qaydaları" əsasında fənn muəllimləri uçun muvafiq təlimatların hazırlanması üzrə təlim rus dilində olan umumtəhsil məktəbləri uçun "Ədəbiyyat" fənni üzrə İşçi      qrupunun sədridir. Beynəlxalq konfransda (Moskva, oktyabr 2016)

Rus dilinə dəstək Beynəlxalq Pedaqoji Cəmiyyətinin (Moskva) təsisçilərindən biri və üzvüdür (2004). Bu cəmiyyətin Koordinasiya Şurasının (2004-cü ildən) və Ekspert-konsultativ şurasının üzvüdür (2008-ci ildən). Moskva Humanitar Pedaqoji İnstitutunun fəxri professorudur (2006).


Fəxri professor diplomunun təqdimetmə mərasimi
(Moskva, 2006)

Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi Rossotrudniçestvo təşkilatının "Dostluq və əməkdaşlığa görə" Fəxri nişanı (2014), Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqoji cəmiyyətinin (Moskva) "Müəllim adına sədaqət" medalı (2014), Rusiya A.S.Puşkin medalı (2016) ilə təltif olunmuşdur.


Türkiyə, Bursa, Ahıska türklərinin sürgününün
70 illiyi ilə əlaqədar elmi konfrans (2014, noyabr)


AMEA Folklor İnstitutu elmi-nəzəri seminarın sədri, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində və BSU nəzdində dissertasiya şuralarının üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Filologiya üzrə Ekspert Şurasının üzvü (2007-2011) kimi fəaliyyət göstərib. 

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində Folklorşünaslıq üzrə problem şuranın üzvüdür. 2011-2016-cı illərdə Bakı Slavyan Universiteti nəzdində D.02.071 Dissertasiya Şurasının sədri olub.

"Heydər Əliyev irsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxanasının Redaksiya Şurasının üzvüdür.

"Литературный Азербайджан", "Русский язык и
литература в Азербайджане", 
"Вестник МГЛУ" (Россия, Москва), "Научный диалог" (Россия, Екатеринбург), "Qarapapaqlar" (Gürcüstan) jurnallarının redaksiya şuralarının, "Filoloqun kitabxanası" seriyasının, "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri", "Elm və cəmiyyət" məcmuələrinin redaksiya heyətlərinin, Yakov Qoqebaşvili adına Gürcüstan Milli Pedaqoji Elmlər İnstitutunun "SAZRİSİ" ("Fikir") Elmi əsərlərinin (Tbilisi) Elmi-konsultativ Şurasının  üzvü olub və ya hazırda üzvüdür,  Avrasya Uluslar Arasi Araştirmalar Dergisinin (Türkiyə) Dış Temsilcisi və Hakemidir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.


Rus dilində bax:
Гаджиев Асиф Аббас оглы


 == Kitabları ==


  Epik ənənə və müasir bədii nəsr. Bakı: 1984

Qəribəm bu vətəndə. Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti. Bakı: 1992

Мифологизм и фольклоризм современной прозы. Б., 1993

Поэтика современной прозы. Вопросы мифологического и фольклорного генезиса. Б., 1997

Теория литературы. Учебное пособие. Баку, 1997 (соавтор)Axısqa türk folkloru. B., 1998Bayatı poetikası
. B., 2000


 

Ahıska türk folkloru. Ankara, 2001

Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. B., 2002


Русская проза. Вторая половина XX века. Опыт мифопоэтического толкования. Б. , 2003

Литература. Учебник для 8 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2006

Литература. Учебник для 9 класса азербайджанских школ с русским языком обучения. Б., 2007

Qurani Kərim rus ədəbiyyatında. B., 2009

Axısqa türkləri: Vətən bilgisi. İstanbul, 2009Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası. 
B., 2010Axısqa türk folkloru. Bakı, 2010


Ədəbiyyatşünaslığın tarixi və metodologiyası. B., 2011История и методология литературоведения. Б., 2011

 Rus Edebiyatında Kur'an-ı Kerim. İstanbul,
Doğu Kütüphanesi, 2012Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы. Баку, 2012

Типология русской прозы рубежа ХХ  и ХХI веков.
Баку, 2012

Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. Bakı, 2014 
Ahıska türkləri: inanc dünyası. Bakı, 2014


Ahıska türklərinin sürgün folkloru. Bakı, 2014Urumlar: tarix və folklor. Bakı, 2014Axısqalı Şair Usta Mürtəz. Bakı, 2015


  == Tərcümələri ==

İ.Erenburq. İnsanlar, illər, həyat // "Ruh", 03-05.2003, № 1-10

 Futurizm manifestləri // "Ruh", 05-06.2003, № 11-12

 

Dadaizm manifestləri // " Ruh", 06,2003, № 13

N.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // "Mütərcim", 1-2, 2004

Sürrealizm manifestləri // "Səhifələr", №1, 15-22.05.2004

Ekspressionizm manifestləri // "Səhifələr", №3, 1-07.06.2004

Akmeizm manifestləri // "Səhifələr", №4, 08-15-06.2004

Ədəbiyyatın ilahi mahiyyəti // "Səhifələr", №5, 05-22.06.2004

Bu da bir həyatdı oynadıq onu // Səhifələr, № 7, 29-06.07.2004

Modernizm manifestləri // Səhifələr, № 8, 6-13.07.2004

Postmodernizm manifestləri // Səhifələr№ 10, 20-27.07.2004

Avrasiyaçılar və Turan psixoloji siması // Səhifələr, № 11 ,
27 iyul-3 avqust, 2004

N.S.Trubetskoy. Rus mədəniyyətində Turan elementi haqqında // "Səhifələr", №№ 12, 13, 14, 2004

Ədəbiyyatda sosiallıq // "Səhifələr", 24-31 avqust, 2004

Simvolizm // "Səhifələr", 31 avqust-sentyabr, 2004

Məşriqdən məğribə // "Səhifələr", 7-14 sentyabr, 2004

O sizə ansızın gələcəkdir // Səhifələr, 14-21 sentyabr, 2004

Dahilik və dəlilik // "Səhifələr", 21-28 sentyabr, 2004

Ernst Kreçmer. Demoniklik // "Səhifələr", 24 noyabr, 2004

U.Eko. Postmodernizm, kinayə, həzz // "Tənqid.net" 2007, 7

 

== Redaktə və tərtib ==

М.К.Коджаев. Методическая разработка темы "История и теория литературного характера" – Б., 1991

 

С.Ш.Нуриев. Творчество Ф.М.Достоевского 1940-х годов (системно структурный анализ). – Б., 1991

"Деде-Коркут" – 1300. Материалы научной конференции, посвященной   1300-летию эпоса "Деде -Коркут" – Б., 1999

Пушкин – 200. Сб. статей – Б., 1999

A.Piriyev, S.Piriyeva. Ata yurdum – Ahıska. – B., 2001

M. Восток и Запад: Типология и диалог культур. Материалы научной конференции "Восток – Запад" – Б., 2001

"Bədii tərcümə: nəzəriyyə, təcrübə, tədris". Elmi-metodik konfransın tezisləri. – B., 2002

M.Qocayev. Bədii ədəbiyyatda insan fəlsəfəsi. – B., 2001

Живая душа русского мира. Сборник материалов по итогам международного совещания директоров школ с преподаванием на русском языке (Москва, 23-27 март 2004 г.). Москва, Издательский дом "Этносфера", 2004 (консультант сборника).

H.Cavid.  Əsərləri. 3 cilddə. – B., AMF, 2003 (redaksiya heyətinin üzvü)

Б.Мусаев. Азербайджанская литература XIX вв. Б., Мутарджим, 2004

А.Кязимова. Архетипы в поэтике прозы (па материале творчества А.П.Чехова). Б., 2005

Гулиев Г.М. Азербайджанская литература. Учебники для 9, 10, 11 классов общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2005

И.Агаева. Публицистика. В.Гоголя и Ф.М. Достоевского  (Выбранные места из переписки с друзями" и "Дневник писателя")  Б., 2006

С. Таривердиева. Трагическое в современной прозе (на материале русской и азербайджанской прозы 1970-1980-х годов хх века) Б., 2005

S.Piriyeva. Ahıska türkləri Azərbaycanda. B, 2005

Литература. 5 – 11  классы. Учебники для общеобразовательных школ с  русским языком обучения. Рекомендованы МО АР. Б., ХХI. УНЕ, 2006 – 2008

Н.Мамедханова. Зарубежная проза II половины XX века. Б., 2006

Fərəh Cəlil. Türk və skandinav folklorunda şamanizm. B., 2006

З.Велиева. Поэтической феномен русской и азербайджанской прозы 60-80-х годов ХХ века. Б., 2006

Э.Магеррамов. Поэзия Гусейна Арифа в русских переводах. Б., 2006

S.Qafarova. Azərbaycan xalq şeirində bədii üslub. B., 2006

Cəlal Bəydili (Məmmədov). Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. B., 2007

Ф.С.Наджиева. Писательская критика XIX века (Пушкин – критик). Б., 2007

L.Şimşəkov. Sürgün xatirələri. B., 2008

Axısqa türk folkloru. B., 2008

R.Əliyev. Riyazi mifologiya. B., 2008

T.Şevçenko. Seçilmiş əsərləri. B., 2008

S.Sayq. Seçlmiş əsərləri. B., 2010

Məmmədhüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. B., 2010 – 2011 (tərtibçi və redaksiya heyətiin üzvü)

Məhərrəm Cəfərli. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı, 2010

A.Soljenitsin. Seçilmiş əsərləri. B. “Şərq-Qərb”, 2010

L.Feyxtvanger. Seçilmiş əsərləri. - Bakı : "Şərq_Qərb", 2010

Aqata Kritsi. Seçilmiş əsərləri - Bakı : Şərq-Qərb, 2010

Toni Morrison. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010.

Литература: 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2010.

К.Касумова. Женская тема в современной русской и азербайджанской литературе. Б., 2011

Лейла Мирзоева. Искупительный путь адамов (к проблеме конфликта и эволюционно-мировоззренческих модификаций личности и общества в истории). Монография. – Баку, 2011

К.Гаджиев. Национальное своебразие прозы и перевод. Б., 2011

Литература 10 учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Баку: 2011.

С.А.Гафарова. Поэтика литературного произведения (жанровый аспект). Б., 2011

С.А.Гафарова. Поэтика литературных направлений и течений. Б.,2011

N. F. Qısakürək. Seçilmiş əsərləri - Bakı : Şərq-Qərb, 2011

Флора Наджи. Современность в истории и история в современности. Б., 2012

X.Niyazov. Qılınc, yoxsa qələm?! B., 2012

Ə.Xəlilov. Dünya ədəbiyyatı. 4-cü cild. B., 2012

Ə.Xəlilov. Dünya ədəbiyyatı. 5-ci cild. B., 2012

Литература 6 класс: учебник для общеобразовательных школ с русским языком обучения. Б., 2012.

M.Allahmanlı. Çağdaş ədəbi proses. B., 2013

T.Əlişanoğlu. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. B., 2013

Andre Morua. Seçilmiş əsərləri.Bakı, Şərq-Qərb,2013.

 “Azərbaycan multikulturalizmi”
fənni üzrə proqram
(magistratura səviyyəsi üçün). B., 2015 

 “Multikulturalizmə giriş” fənni üzrə proqram
(bakalavr səviyyəsi üçün). B., 2015 

“Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi” fənninin proqramı. B., 2015 

Флора Наджи. Русская литература
сегодня. Очерки о новейшей
русской литературе. Б., 2015 

Vladimir Varavva. İyul işığı. Hekayələr.
B., 2016 (tərcümə edən N.Əbdülrəhmanlı)
MƏLUMAT VƏ ƏSƏRLƏRİ:

wikipedia. Asif Hacılı

kaynakça. Asif Hacılı

ahiskavatan. Asif Hacılı

youblisher. Асиф Гаджиев (Гаджилы)

wikipedia. Гаджиев Асиф

academia.edu. Асиф Гаджиев


Asif Hacılı blogspot
 


Təbriklər

Müşfiq Borçalı. Doğum gününüz mübarək...

 

   

 
           
     
 
             
 

 

NAYVƏLİLƏR
 
Facebook
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=